Informujemy, że z dniem 10 maja 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 752) wprowadzające zmiany w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych.

Nowe przepisy pozwalają na dokonywanie transferu na zagraniczne rachunki bankowe świadczeń pieniężnych oraz pomocy pieniężnej, przyznanych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, osobom posiadającym potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Na wniosek osoby uprawnionej zamieszkałej za granicą świadczenia będą wypłacane w państwie zamieszkania na rachunek bankowy tej osoby.

Wypłata dokonywana będzie w walucie wymienialnej.

W przypadku chęci zmiany dotychczasowego sposobu wypłaty świadczenia pieniężnego, prosimy o wypełnienie, podpisanie i przesłanie do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych właściwego formularza:

  • wniosek dla osób zamieszkałych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – DOC / PDF,
  • wniosek dla osób zamieszkałych w innych państwach – DOC / PDF.