11 lutego, br. zebrała się Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy Szefie Urzędu. Podczas posiedzenia gremium wybrało na wakujące po śmierci śp. Kornela Morawieckiego stanowisko przewodniczącego Rady zasłużoną działaczkę opozycji w PRL, minister Zofię Romaszewską. Ponadto, w poczet członków Rady powołano Małgorzatę Zwiercan, byłą działaczkę „Solidarności Walczącej”.

 

--

Irena Zofia Romaszewska (ur. 17 sierpnia 1940 r. w Warszawie) – polska działaczka społeczna, uczestniczka opozycji demokratycznej w PRL. Razem z mężem Zbigniewem Romaszewskim współtwórczyni Biura Interwencyjnego KSS „KOR” i Radia „Solidarność”, od 2015 doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dama Orderu Orła Białego.

 

Małgorzata Grażyna Zwiercan (ur. 6 lipca 1958 w Gdyni) – polska polityk, terapeutka i przedsiębiorca, działaczka „Solidarności Walczającej” w okresie PRL, posłanka na Sejm VIII kadencji.

 

--

Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, działającym przy Szefie UdSKiOR. Członków Rady powołuje i odwołuje imienne Szef Urzędu spośród osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, zapewniając udział w niej różnych środowisk dawnej opozycji. Jej członkowie powoływani są na czas określony wykonywaniem funkcji przez Szefa Urzędu. W skład Rady wchodzi od 15 do 20 członków, którzy pełnią swoje funkcje społecznie. Członkowie Rady spośród swego grona wybierają przewodniczącego, 3 zastępców oraz sekretarza. Wybory odbywają się w trybie tajnym, chyba że członkowie Rady jednogłośnie zaakceptują jawny tryb wyborów. Do zadań Rady należy opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, a także zgłaszanie wniosków w sprawach istotnych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Rada może występować z apelami i postulatami do władz państwowych oraz samorządowych.