Od 2017 roku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy pomocy swoich służb wdrożył i zrealizował program dofinansowania do aparatów słuchowych dla członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Z pomocy finansowej przyznawanej na podstawie programu skorzystało kilkaset osób.

 

Mając na uwadze pozytywne skutki dotychczasowego programu w sferze poprawy kondycji zdrowotnej osób zasłużonych w walce o odzyskanie niepodległości i suwerenności Ojczyzny, została podjęta decyzja o rozszerzeniu i kontynuacji tej formy pomocy.

 

Poniżej przedstawiamy do zapoznania się zasady Programu dofinansowania do wyrobów medycznych dla kombatantów, ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych obowiązujące do 6 grudnia 2019 roku.

 

Zasady:

 

 1. Pomoc pieniężna na dofinansowanie zakupu wyrobu medycznego przyznawana jest decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek osoby uprawnionej.
 2. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są kombatanci oraz ofiary represji, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, o których mowa w ustawie z dnia 31 maja 1996 roku o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.
 3. Pomoc może być przyznana osobom uprawnionym spełniającym następujące kryteria dochodowe:

  a) dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe – dochód netto nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 440% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS, tj. 4.840 zł,

  b) dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe – dochód netto nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 300% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS, tj. 3.300 zł.

 4. Dofinansowanie następuje w wysokości określonej w załączniku, ale nie wyższej niż wskazana w fakturze pro forma, kosztorysie lub fakturze VAT.
 5. Faktury powinny być wystawione na nazwisko wnioskodawcy.
 6. Program będzie trwał do dnia 31 grudnia 2019 roku lub do dnia wyczerpania przeznaczonych na jego realizację środków finansowych (jeżeli nastąpi to wcześniej).ZAŁOŻENIA

 
L.p. Nazwa wyrobu medycznego Dokumenty wymagane w przypadku faktury pro forma lub kosztorysu Dokumenty wymagane w przypadku
faktury VAT
Maksymalna wysokość dofinansowania w PLN brutto
1 Lupa elektroniczna
 • aktualna kopia zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny potwierdzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • faktura pro forma lub kosztorys uwzględniające dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawione w terminie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający aktualną wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
 • kopia faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionej w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
2.500
2 Materac przeciwodleżynowy
 • aktualna kopia zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny potwierdzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • faktura pro forma lub kosztorys uwzględniające dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawione w terminie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający aktualną wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
 • kopia faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionej w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
2.000
3 Wózek inwalidzki
 • aktualna kopia zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny potwierdzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • faktura pro forma lub kosztorys uwzględniające dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawione w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający aktualną wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
 • kopia faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionej w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
1.500
4 Wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym
 • aktualna kopia zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny potwierdzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • faktura pro forma lub kosztorys uwzględniające dofinansowanie z PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawione w terminie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający aktualną wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
 • kopia faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionej w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
7.000
5 Łóżko rehabilitacyjne
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę wskazujące na konieczność zaopatrzenia w łóżko rehabilitacyjne,
 • faktura pro forma lub kosztorys uwzględniające dofinansowanie z PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawione w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający aktualną wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
 • kopia faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionej w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
2.500
6 Koncentrator tlenu
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę wskazujące na konieczność zaopatrzenia w koncentrator tlenu,
 • faktura pro forma lub kosztorys uwzględniające dofinansowanie z PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawione w terminie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający aktualną wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
 • kopia faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionej w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
2.500
7 Aparaty słuchowe
 • faktura pro forma lub kosztorys uwzględniający dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
 • aktualna kopia zlecenia na zaopatrzenie w aparat słuchowy/aparaty słuchowe potwierdzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • kopia faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionej w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
5.000 na jeden aparat,
10.000 na dwa aparaty

 

INNE INFORMACJE

 

1 Przyznana pomoc pieniężna przekazywana będzie na rachunek bankowy sklepu, który będzie realizował zlecenie na zaopatrzenie – wg faktury pro forma. Przyznana pomoc pieniężna przekazywana będzie wnioskodawcy, który wcześniej dokonał zakupu wyrobu medycznego i poniósł koszty na wskazany przez niego rachunek bankowy
2 Wzory wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej na zakup wyrobu medycznego:
 1. refundowanego przez NFZ
 2. nierefundowanego przez NFZ (koncentrator tlenu lub łóżko rehabilitacyjne)
Wzory wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej na zakup wyrobu medycznego:
 1. refundowanego przez NFZ
 2. nierefundowanego przez NFZ (koncentrator tlenu lub łóżko rehabilitacyjne)