Od 2017 roku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy pomocy swoich służb wdrożył i zrealizował program dofinansowania do aparatów słuchowych dla członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Z pomocy finansowej przyznawanej na podstawie programu skorzystało kilkaset osób.

 

Mając na uwadze pozytywne skutki dotychczasowego programu w sferze poprawy kondycji zdrowotnej osób zasłużonych w walce o odzyskanie niepodległości i suwerenności Ojczyzny, została podjęta decyzja o rozszerzeniu i kontynuacji tej formy pomocy.

 

Poniżej przedstawiamy do zapoznania się zasady Programu dofinansowania do wyrobów medycznych dla kombatantów, ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych obowiązujące do 6 grudnia 2019 roku.

 

Zasady:

 

 1. Pomoc pieniężna na dofinansowanie zakupu wyrobu medycznego przyznawana jest decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek osoby uprawnionej.
 2. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są kombatanci oraz ofiary represji, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, o których mowa w ustawie z dnia 31 maja 1996 roku o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.
 3. Pomoc może być przyznana osobom uprawnionym spełniającym następujące kryteria dochodowe:

  a) dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe – dochód netto nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 440% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS, tj. 4.840 zł,

  b) dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe – dochód netto nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 300% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS, tj. 3.300 zł.

 4. Dofinansowanie następuje w wysokości określonej w załączniku, ale nie wyższej niż wskazana w fakturze pro forma, kosztorysie lub fakturze VAT.
 5. Faktury powinny być wystawione na nazwisko wnioskodawcy.
 6. Program będzie trwał do dnia 6 grudnia 2019 roku lub do dnia wyczerpania przeznaczonych na jego realizację środków finansowych (jeżeli nastąpi to wcześniej).ZAŁOŻENIA

 
L.p. Nazwa wyrobu medycznego Dokumenty wymagane w przypadku faktury pro forma lub kosztorysu Dokumenty wymagane w przypadku
faktury VAT
Maksymalna wysokość dofinansowania w PLN brutto
1 Lupa elektroniczna
 • aktualna kopia zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny potwierdzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • faktura pro forma lub kosztorys uwzględniające dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawione w terminie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający aktualną wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
 
 • kopia faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionej w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
2.500
2 Materac przeciwodleżynowy
 • aktualna kopia zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny potwierdzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • faktura pro forma lub kosztorys uwzględniające dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawione w terminie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający aktualną wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
 
 • kopia faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionej w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
2.000
3 Wózek inwalidzki
 • aktualna kopia zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny potwierdzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • faktura pro forma lub kosztorys uwzględniające dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawione w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający aktualną wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
 
 • kopia faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionej w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
1.500
4 Wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym
 • aktualna kopia zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny potwierdzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • faktura pro forma lub kosztorys uwzględniające dofinansowanie z PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawione w terminie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający aktualną wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
 
 • kopia faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionej w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
7.000
5 Łóżko rehabilitacyjne
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę wskazujące na konieczność zaopatrzenia w łóżko rehabilitacyjne,
 • faktura pro forma lub kosztorys uwzględniające dofinansowanie z PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawione w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający aktualną wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
 
 • kopia faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionej w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
2.500
6 Koncentrator tlenu
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę wskazujące na konieczność zaopatrzenia w koncentrator tlenu,
 • faktura pro forma lub kosztorys uwzględniające dofinansowanie z PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawione w terminie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający aktualną wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
 
 • kopia faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionej w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
2.500

 

INNE INFORMACJE

 

1 Przyznana pomoc pieniężna przekazywana będzie na rachunek bankowy sklepu, który będzie realizował zlecenie na zaopatrzenie – wg faktury pro forma. Przyznana pomoc pieniężna przekazywana będzie wnioskodawcy, który wcześniej dokonał zakupu wyrobu medycznego i poniósł koszty na wskazany przez niego rachunek bankowy
2 Wzory wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej na zakup wyrobu medycznego:
 1. refundowanego przez NFZ
 2. nierefundowanego przez NFZ (koncentrator tlenu lub łóżko rehabilitacyjne)
Wzory wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej na zakup wyrobu medycznego:
 1. refundowanego przez NFZ
 2. nierefundowanego przez NFZ (koncentrator tlenu lub łóżko rehabilitacyjne)