Pomoc pieniężna przyznawana jest, w drodze decyzji administracyjnej, przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby uprawnionej.

 

Pomoc pieniężna może być przyznana działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych o potwierdzonym, decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, statusie znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, może być przyznana pomoc pieniężna – jednorazowa lub okresowa.

 

Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana w szczególności na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności:

 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających w Polsce - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających na terenie UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających poza granicami UE lub EFTA - DOC / PDF

 

Pomoc pieniężna może być przyznana jeżeli:

 1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury, ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39), zwanej dalej „najniższą emeryturą”. Aktualna wysokość kryterium dochodowego: 2.420 zł;
 2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury, tj. 1.650 zł;
 3. dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury, tj. 3.300 zł w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana do wysokości 150% najniższej emerytury, tj. 1.650 zł, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych lub dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności jest przyznawana do wysokości 300% najniższej emerytury, tj. 3.300 zł.

 

Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

 

 

Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana w szczególności na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne, opłacenie pomocy pielęgnacyjnej niezbędnej z uwagi na wiek oraz stan zdrowia:

 

 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających w Polsce - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających na terenie UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających poza granicami UE lub EFTA - DOC / PDF

 

Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana, jeżeli:

 1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury, tj. 1.650 zł;
 2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 100% najniższej emerytury, tj. 1.100 zł.

 

Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie, tj. do kwoty 1.100 zł miesięcznie.

 

Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana na okres do 6 miesięcy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.