Decyzję o przyznaniu zadośćuczynienia wydaje Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia członkowi rodziny decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.