Decyzje o potwierdzeniu okresu świadczenia pracy po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku oraz okresu niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 roku na skutek represji politycznych wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku osoby zainteresowanej oraz opinii właściwego stowarzyszenia osób poszkodowanych.

 

Wniosek należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. dowody potwierdzające okoliczność świadczenia pracy po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych lub niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 roku na skutek represji politycznych (świadectwa pracy, umowy o pracę dokumentujące rozpoczęcie pracy, wpisy o zatrudnieniu w dowodzie osobistym (starego typu), legitymacji ubezpieczeniowej gdzie figurują te informacje a także zeznania świadków),

2. pełnomocnictwo (w przypadku osób działających przez pełnomocnika).

Uwaga: Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 

Kwestionariusze:

1. Wniosek o wydanie decyzji o potwierdzeniu świadczenia pracy na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku (DOC / PDF)

2. Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej niewykonywanie pracy z przyczyn politycznych przed dniem 4 czerwca 1989 roku (DOC / PDF)

 

Wniosek można złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu albo nadesłać pocztą na adres Urzędu.