Każdemu uprawnionemu członkowi rodziny ofiary zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 50 000 zł.

 

Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobom, którym na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Prezes Rady Ministrów przyznał płatną jednorazowo rentę specjalną z tytułu śmierci osób poległych w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu (w Elblągu, Gdańsku, Gdyni i Szczecinie).

 

W sytuacji gdy członek rodziny ofiary zbiorowego wystąpienia wolnościowego otrzymał płatną jednorazowo rentę specjalną w wysokości niższej niż określona w niniejszej ustawie, przysługuje mu świadczenie pieniężne w kwocie stanowiącej różnicę między wysokością świadczenia pieniężnego przysługującego na podstawie niniejszej ustawy a wysokością przyznanej renty specjalnej.