Osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzony w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przysługują następujące świadczenia:

  1. comiesięczne świadczenie pieniężne, którego wysokość uzależniona jest od długości trwania represji i wynosi od 10,82 zł do 215,84 zł.

  2. uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej:

  • prawo korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,

  • prawo korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

  1. prawo pierwszeństwa w dostępnie do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej.

Ponadto, samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom deportowanym do pracy przymusowej lub osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.