Z uprawnień kombatanckich wynikających zustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego mogą korzystać również Polacy zamieszkali za granicą, którzy posiadają obecnie obywatelstwo polskie lub posiadali je w okresie prowadzonej działalności kombatanckiej lub doznawanych represji.

Świadczenia stałe   

Polskim kombatantom i innym osobom uprawnionym, pobierającym polskie świadczenia (emeryturę, rentę, uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne) przysługuje dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny, łącznie  416,93 zł miesięcznie.

 

Kobiety po ukończeniu 55 roku życia i mężczyźni po ukończeniu 60 roku życia, nie pobierający polskich świadczeń emerytalno-rentowych, mają prawo do samoistnego świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, wypłacanego wraz z ryczałtem energetycznym i dodatkiem kompensacyjnym, łącznie 416,93 zł miesięcznie.

 

Wnioski o przyznanie tego świadczenia należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na poniższy adres:

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział I w Warszawie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa

tel.: +48 (22) 560 16 00 (Centrum Obsługi Telefonicznej)

 

Kombatantowi lub osobie represjonowanej zamieszkałym za granicą dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny wraz z przysługującą emeryturą, rentą lub innym świadczeniem, ZUS wypłaca zgodnie z dyspozycją złożoną przez świadczeniobiorcę w ZUS:

1. w Polsce – na rachunek bankowy kombatanta/osoby poddanej represjom lub do rąk osoby upoważnionej przez świadczeniobiorcę zamieszkałej w Polsce,

2. w państwie zamieszkania – na rachunek bankowy kombatanta/osoby poddanej represjom za granicą lub w innej formie wskazanej przez ZUS.

 

Osobom pobierającym ww. dodatki przysługują na terenie Polski zniżki przy przejazdach w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego.

 

Wdowy i wdowcy pozostali po kombatantach i osobach represjonowanych, pobierający polskie świadczenia emerytalno-rentowe, posiadają prawo do ryczałtu energetycznego i dodatku kompensacyjnego (łącznie 201,09 zł) oraz do zniżek komunikacyjnych.

Emerytury

Uzyskanie uprawnień kombatanckich nie jest równoznaczne z prawem do polskiej emerytury. Kombatantom i osobom represjonowanym dolicza się jednak do wypracowanych w Polsce lat pracy okresy zaliczone do uprawnień kombatanckich, co może stanowić podstawę do ubiegania się o polską emeryturę wojskową lub emeryturę przyznawaną na zasadach ogólnych (cywilną).


Sprawami uzyskania emerytur zajmują się odpowiednio:

Wojskowe Biuro Emerytalne
ul. Złota 5
00-909 Warszawa

 

oraz

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział I w Warszawie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa

tel.: +48 (22) 560 16 00 (Centrum Obsługi Telefonicznej)