Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2017 rok na wykonanie zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

I. Rodzaj zadania: działalność dokumentacyjna związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

1. Realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych.

 

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionego zadania wynosi: 750 000 złotych.

 

II. Zasady przyznania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty.

Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich, w zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszeniu.

2. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.

3. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadania wymienionego w punkcie I niniejszego ogłoszenia.

4. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami, odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację.

5. Dotacja nie będzie przyznawana na:

a) część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

b) spłatę zaległych zobowiązań;

c) bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania 

d) (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);

e) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;

f) koszty zakupu środków trwałych;

g) koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji;

h) zadanie już zrealizowane.

6. Terenowe jednostki organizacji pozarządowych (oddziały, koła itp.) składają oferty za pośrednictwem zarządów głównych.

7. Podmiot składający ofertę dotyczącą realizacji filmu załącza scenariusz filmu, natomiast składający ofertę na realizację notacji filmowych przykładowe biogramy uczestników walk niepodległościowych.

8. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do:

a) wydłużenia terminu składania ofert;

b) udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

9. Załączniki składane w formie kopii lub odpisu powinny zostać na każdej stronie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Film i notacje winny być wyprodukowane w technice cyfrowej i w polskiej wersji językowej;

2. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie w roku 2017;

3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

IV. Termin składania ofert

1. Termin składania ofert upływa 28 lutego 2017 roku.

2. Oferta z dopiskiem "Konkurs ofert – film/notacje" winna być dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana pocztą w terminie określonym warunkami konkursu (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Szef Urzędu rozpatruje ofertę w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert.

2. W odniesieniu do ofert, które wpłyną do Urzędu co najmniej na 15 dni przed upływem terminu składania ofert, Urząd może wezwać oferenta do uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty, na której brakuje wymaganych podpisów, lub: zawierającej oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie lub z pustymi rubrykami, oferty, do której nie dołączono wymaganych lub właściwie podpisanych załączników, właściwie poświadczonych kopii wymaganych dokumentów.

3. Szef Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu; oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

5. Odrzuceniu podlega:

a) pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)lub dla podmiotów innych niż organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – formy zgodnej z ustalonym wzorem oferty;

b) oferta niespełniająca wymogów formalnych, w tym określonych
w niniejszym ogłoszeniu, i nieuzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu;
c) oferta złożona po terminie składania ofert;
d) oferta dotycząca zadania przewidzianego do realizacji przed upływem terminu rozpoznania oferty przez Szefa Urzędu przewidzianego w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert;
e) oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;
f) oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowane w zakresie działalności gospodarczej w przypadku organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
g) oferta obejmująca więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia.

6. Urząd może wezwać oferenta do aktualizacji kosztorysu, jeżeli przyznana dotacja będzie niższa od kwoty wnioskowanej.

7. Nieprzedłożenie zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu niegwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

 

I n f o r m a c j a
o zrealizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

 

 

  • w 2016 r.:
Rodzaj zadania publicznego Ilość dotowanych przedsięwzięć Ogólna kwota (w zł)
Filmy 19 685 000,00 zł
Notacje 6 250 000,00 zł
ogółem: 25 935 000,00 zł
  • w 2015 r.:
Rodzaj zadania publicznego Ilość dotowanych przedsięwzięć Ogólna kwota (w zł)
Filmy 1 40 000,00 zł
Notacje 3 95 267,00 zł
ogółem: 4 135 267,00 zł

 

Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Gabinet Szefa Urzędu, Wydział do Spraw Dotacji, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. (22) 661 87 04, 661 89 93; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub ze strony internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

a) wzór oferty;

b) wzór sprawozdania

3. Inne podmioty:

a) wzór oferty;

b) wzór sprawozdania