Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, działającym przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Członków Rady powołuje i odwołuje imienne Szef Urzędu spośród osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, zapewniając udział w niej różnych środowisk dawnej opozycji. Jej członkowie powoływani są na czas określony wykonywaniem funkcji przez Szefa Urzędu.

 

W skład Rady wchodzi od 15 do 20 członków, którzy pełnią swoje funkcje społecznie. Członkowie Rady spośród swego grona wybierają przewodniczącego, 3 zastępców oraz sekretarza. Wybory odbywają się w trybie tajnym, chyba że członkowie Rady jednogłośnie zaakceptują jawny tryb wyborów.

 

Do zadań Rady należy opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, a także zgłaszanie wniosków w sprawach istotnych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Rada może występować z apelami i postulatami do władz państwowych oraz samorządowych.

 

Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby. Uczestniczy w nich Szef Urzędu lub osoba przez niego wyznaczona.

 

Skład Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej
oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

 

Andrzej Anusz

Andrzej Anusz - Sekretarz Rady

Wojciech Borowik

Wojciech Borowik - Zastępca Przewodniczącego Rady

Kazimierz Drzazga

Kazimierz Drzazga

Zbigniew Fijak

Zbigniew Fijak

Joanna Frankiewicz

Joanna Frankiewicz

Micha Janiszewski

Michał Janiszewski

Andrzej Koodziej

Andrzej Kołodziej

Stanisaw Kowalski

Stanisław Kowalski

Ryszard Majdzik

Ryszard Majdzik

Marczak

Henryk Marczak

Kornel Morawiecki

Kornel Morawiecki - Przewodniczący Rady

Iwona Olejniczak

Iwona Olejniczak

Antoni Piekakiewicz

Antoni Piekałkiewicz

Zofia Romaszewska

Zofia Romaszewska

Andrzej Rozpochowski Andrzej Rozpłochowski - Zastępca Przewodniczącego Rady
Słowik Andrzej Andrzej Słowik - Zastępca Przewodniczącego Rady
Andrzej Sobieraj Andrzej Sobieraj
Stopa

Jerzy Stopa

Jan Wyrowinski Jan Wyrowiński
Jerzy Zacharow Jerzy Zacharow