Drukuj

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Członków Rady powołuje Szef Urzędu spośród kombatantów oraz osób represjonowanych, troszcząc się przy tym o należytą reprezentację poszczególnych środowisk. Składa się ona z 12 do 15 członków. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, spośród swego grona wybierają przewodniczącego, zastępców oraz sekretarza. Rada może powoływać zespoły i komisje problemowe, mające ułatwić realizację jej funkcji.

 

Do zadań Rady należy opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, a także zgłaszanie wniosków bądź postulatów w sprawach istotnych dla kombatantów i osób represjonowanych. Rada może występować z apelami i postulatami do społeczeństwa, środowiska kombatanckiego, jak również do władz państwowych i samorządowych.

 

Rada wyraża swe opinie poprzez uchwały. Przyjmowane są one zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. Wyjątkiem są zagadnienia związane z apelami i postulatami do środowisk kombatanckich, władz państwowych i samorządowych – w takich wypadkach wymagana jest jednomyślność członków Rady.

 

Szef Urzędu informuje członków Rady na najbliższym jej posiedzeniu o przyjęciu bądź odrzuceniu opinii i postulatów zawartych w podjętych uchwałach. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uczestniczy w nich Szef Urzędu lub osoba przez niego wyznaczona. Ponadto w posiedzeniach mogą uczestniczyć zastępcy desygnowani przez członków Rady, jak również eksperci i obserwatorzy zapraszani przez Szefa Urzędu. W okresach między posiedzeniami Rady jej regulaminowe funkcje pełni Prezydium Rady w składzie: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i sekretarz. Decyzje powyższego gremium zapadają jednomyślnie, a następnie przedstawiane są do akceptacji Rady na jej najbliższym posiedzeniu plenarnym.

 

 

Skład Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

borejko

Kordian Borejko - Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków

galperyn ppłk Zbigniew Galperyn - Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich
kaczorowska Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska - reprezentująca środowiska emigracyjne
kazubskizmarły

płk dr inż. Marian Kazubski - Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP

p. Maria Kowalewska ps. Myszka mjr Maria Kowalewska - Członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
kruszynski

ppłk Waldemar Kruszyński - Prezes Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego

śp. prof. Majkowski

płk prof. Jerzy Majkowski - Związek Powstańców Warszawskich, prezes Okręgu Warszawskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

nizieński

Bogusław Nizieński - Żołnierz Armii Krajowej, polski prawnik, sędzia, w latach 1999–2004 Rzecznik Interesu Publicznego, Kawaler Orderu Orła Białego

obrembalska mjr Jadwiga Obrembalska - Prezes Zarządu Głównego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
pruszyński

kpt. Jerzy Pruszyński - Prezes Zarządu Głównego Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 „Jaworzniacy”

anna stupnicka bando 2 fot. m. starowieyska 1 Anna Stupnicka-Bando - Prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
wolski prof. Wojciech Wolski - Stowarzyszenie Szarych Szeregów
zaborowski płk dr inż. Zbigniew Zaborowski - Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich
zalewski

Stanisław Zalewski - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

żukowski

mjr prof. Leszek Żukowski - Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej