Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego i art. 13b ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej i innych uprawnionych, zwanych dalej łącznie „osobami uprawnionymi”.

 

I. Rodzaj zadania objętego konkursem ofert

 

Wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz osób uprawnionych.

 

W ramach tego zadania Urząd może sfinansować lub dofinansować: zakup codziennych posiłków wraz z kosztami ich dostarczenia dla osób uprawnionych, koszty okresowego dostarczania zestawów niezbędnych artykułów spożywczych i produktów codziennego użytku (koszt produktów i koszty dostarczenia) dla osób uprawnionych, koszty związane z realizacją recept (bez odpłatności za same leki), zakup środków osobistej ochrony sanitarnej, takich jak np.: rękawiczki jednorazowego użytku, maseczki ochronne oraz odzież ochronna (zarówno dla osób objętych świadczeniem, jak i przedstawicieli podmiotu realizującego zadanie w zakresie niezbędnym dla jego realizacji), a także pokryć inne koszty niezbędne dla realizacji powyższych zadań publicznych.

 

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionego zadania wynosi: 900 000 zł.

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w Zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej i innych uprawnionych, zlecanych organizacjom pozarządowym oraz w niniejszym ogłoszeniu.

 

3. Terenowe jednostki organizacji pozarządowych (oddziały, koła itp.) składają oferty za pośrednictwem zarządów głównych.

 

4. Dotacja nie może zostać przyznana na:

a) część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

b) zadanie już zrealizowane;

c) spłatę zaległych zobowiązań;

d) pokrycie kosztów delegacji służbowych;

e) bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);

f) koszty zakupu rzeczowych składników majątku o wartości przekraczającej 3500 zł netto;

g) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę.

 

5. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

 

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

 

III. Terminy i warunki realizacji zadań

 

1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w terminie do dnia 17 grudnia 2020 roku.

 

2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.).

 

 

IV. Terminy składania ofert

 

1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 5 listopada 2020 roku.

 

Oferty należy przesłać w formie skanu oferty jako plik pdf na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

 

V. Warunki składania oferty

 

1. Ofertę należy wypełnić czytelnie na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

 

2. Oferenci realizujący zadanie publiczne muszą prowadzić działalność statutową w obszarze zadań objętych konkursem.

 

3. Do oferty należy dołączyć listę osób wraz z podaniem nr dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień nadanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pod rygorem odrzucenia z przyczyn formalnych.

 

4. Złożenie oferty realizacji zadania publicznego przez inny podmiot będący osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą, oznacza wyrażenie przez nią zgody na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w ofercie w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i wyboru najlepszych ofert. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

5. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania. Do takiej oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki pomiędzy oferentami, pod rygorem odrzucenia z przyczyn formalnych.

 

6. Wymagane jest wypełnienie w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w części III oferty pkt 6, z określeniem wskaźnika rezultatu oraz sposobu jego monitorowania.

 

7. Niezbędne jest podanie w ofercie nazw rodzajów kosztów w tabeli Zestawienie kosztów realizacji zadania.

 

8. W przypadku gdy oferta realizacji zadania publicznego dotyczy dostarczania osobom uprawnionym posiłków lub zestawów niezbędnych artykułów spożywczych i produktów codziennego użytku, podmiot składający ofertę zobowiązany jest do określenia w ofercie liczby osób objętych zadaniem opiekuńczym oraz wskazania szczegółowego opisu zadania, jak też zakresu i cykliczności działania.

 

9. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 20% planowanej kwoty dotacji.

 

10. Wniesienie wkładu finansowego własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

 

11. Wniesienie wkładu osobowego i rzeczowego nie jest obowiązkowe.

 

12. W przypadku planowanego pokrywania kosztów z wkładu osobowego i/lub rzeczowego, obowiązkowe jest wskazanie w części VI oferty w Innych informacjach nazw tych kosztów oraz oszacowanie ich wartości. Nie podanie powyższej informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 

13. Wysokość wkładu rzeczowego powinna zostać potwierdzona wyceną, umową, dokumentami księgowymi, kosztorysem itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

14. Kopiewymaganych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

 

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 

1. Szef Urzędu rozpatruje ofertę niezwłocznie po zaopiniowaniu przez Komisję konkursową.

 

2. Szef Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu; oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

 

4. Otwarty konkurs ofert kończy się po upływie terminu składania ofert przewidzianego w niniejszym ogłoszeniu.

 

5. Odrzuceniu podlega:

a) pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy , w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz.2057);

b) oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;

c) oferta niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu;

d) oferta złożona na termin konkursowy niepozwalający na jej rozpatrzenie przed datą realizacji zadania;

e) oferta złożona po terminie składania ofert;

f) oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowana w zakresie działalności gospodarczej w przypadku organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

VII. Warunki zawarcia umowy

 

1. W przypadku gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do złożenia aktualizacji kosztorysu.

 

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:

a) aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – składany oddzielnie do każdej umowy, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wydany najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta;

b) aktualny statut.

 

3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:

a) zaświadczenie o osobowości prawnej;

b) upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub w przypadku innego oferenta inne stosowne upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.

 

4. Nieprzedłożenie ww. dokumentów oraz zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu niegwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

 

 

VIII. Inne postawienia dotyczące wykonania zadania publicznego

 

1. W trakcie realizacji zadania publicznego dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcia te nie mogą przekroczyć 20 %.

 

2. Wydatki finansowe poniesione podczas realizacji zadania rozliczane będą jedynie na podstawie dowodów księgowych spełniających warunki określone w przepisach ustaw o rachunkowości oraz o podatku od towarów i usług.

 

3. Dowody księgowe powinny zawierać dane szczegółowe identyfikujące wykonaną usługę lub zakup towaru (tj. określenie liczb jednostkowych: osób, sztuk, dni itp.).

 

4. Dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych wydatków finansowych muszą być wystawione na Zleceniobiorcę i przez niego opłacone.

 

5. Podatek od osób fizycznych oraz składki ZUS należy opłacić w terminie płatności określonym w umowie.

 

6. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Urząd założonych w ofercie rezultatów, działań oraz prawidłowości poniesionych kosztów.

 

7. W przypadku gdy Zleceniobiorca dysponuje własną stroną internetową, a całkowity udział środków budżetu państwa w realizacji zadania będzie wynosił co najmniej 50 tys. zł, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zamieszczenia na stronie internetowej informacji o treści wskazanej w pkt 6 Wytycznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, w sposób tam określony.

 

Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej i innych uprawnionych, zlecanych organizacjom pozarządowym, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu znajdują się poniżej.

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej i innych uprawnionych, zlecanych organizacjom pozarządowym;

2. OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO;

3. SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO;

4. Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych

5. Dokumenty do aktualizacji

Informacja o zrealizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 • w 2018 r.:
Rodzaj zadania publicznego Ilość dotowanych przedsięwzięć Ogólna kwota (w zł)
Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami 5 135 900,80 zł
Ogółem: 5 135 900,80 zł

 

 • w 2019 r.:

 

Rodzaj zadania publicznego Ilość dotowanych przedsięwzięć Ogólna kwota (w zł)
Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami 4 99 600,00 zł
Ogółem: 4 99 600,00 zł

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować listownie z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO.

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na rok 2020, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty - także w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy na realizację zadania publicznego określonego w złożonej ofercie,

b) prawa dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią;

c) udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

d) archiwizacji dokumentów w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

e) statystycznym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) organy władzy publicznej i inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na rok 2020, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty - także przez okres konieczny dla wykonania i rozliczenia umowy na realizację zadania publicznego określonego w złożonej ofercie. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji innych celów wskazanych w pkt 4 lit. b-c oraz przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)     w zakresie, w którym przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jej udzielenie jest warunkiem udziału w otwartym konkursie ofert. Późniejsze wycofanie zgody nie ma wpływu na czynności podjęte przez Administratora przed cofnięciem zgody.

 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.