Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

1 grudnia br. podczas posiedzenia Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk odebrał akt powołania do Rady Muzeum.

Obrady Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego rozpoczęły się od wręczenia aktów powołania do Rady na czteroletnią kadencję. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego z 21 lipca br. do tego gremium powołano dwanaście osób, w tym ministra Jana Józefa Kasprzyka, szefa UdSKiOR.

 

Po wręczeniu aktów powołania zgromadzeni przyjęli program posiedzenia.

Wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady. Dyrektor Muzeum Robert Andrzejczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Muzeum w mijającym roku oraz plany na przyszły 2023 rok.


Do zadań Rady należy nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, a w szczególności nad realizacją celów przyświecających wszystkim muzeom: gromadzeniu i trwałej ochronie dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, upowszechnianiu wiedzy i umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Rada Muzeum ocenia także przedkładane przez dyrektora Muzeum sprawozdania roczne z działalności, działalność Muzeum oraz opiniuje roczny plan działalności. Rada powoływana jest na czteroletnią kadencję.