Uprzejmie informujemy, że ze względu na wyczerpanie puli środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych przez kombatantów, ofiary represji, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych, jesteśmy zmuszeni zakończyć z dniem 31 maja 2021 roku realizację tegorocznego Programu.


Na zasadach określonych w Programie zostaną rozpatrzone kompletne wnioski, które wpłyną do Urzędu do dnia 31 maja 2021 r.


Pozostałe wnioski (niekompletne złożone w terminie do 31 maja 2021 r oraz wszystkie złożone po tym termie) zostaną rozpatrzone w trybie zwykłym – zgodnie z ogólnymi zasadami przyznawania przez Szefa UdSKiOR osobom uprawnionym pomocy pieniężnej.


Mamy nadzieję, że pomoc, jaką przyznaliśmy w tym i w minionych latach kombatantom i innym osobom uprawnionym na zakup aparatów słuchowych przyczyniła się do poprawy jakości życia naszych Podopiecznych. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że nie wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone, dlatego przewidujemy kontynuację Programu w kolejnym roku, jeśli tylko poziom środków finansowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu nam na to pozwoli.