Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
17. Sierpień 2020 - 23. Sierpień 2020
Poniedziałek
17. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – miała miejsce bohaterska obrona Zadwórza koło Lwowa („Polskie Termopile”), gdzie 330 ochotników polskich pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego stawiło opór kilkunastokrotnie silniejszym oddziałom Armii Konnej Siemiona Budionnego. W walkach zginęło 318 żołnierzy. W tym samym czasie trwała bohaterska obrona Płocka przed bolszewikami. 

Wtorek
18. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1772 – kapitulacja załogi konfederackiej na Jasnej Górze – ostatniego bastionu Konfederacji Barskiej.

  1916 – dowódcy legionowi – Józef Piłsudski, Kazimierz Sosnkowski, Józef Haller i Bolesław Roja – skierowali do Naczelnego Komitetu Narodowego memorandum, w którym zażądali, aby ten wystąpił do władz austriackich z oświadczeniem, że Legiony to „wojsko polskie, które bije się i umiera za niepodległość Polski”. W memorandum postulowano, aby NKN w porozumieniu ze stronnictwami politycznymi działającymi w Warszawie, powołał tymczasowy rząd polski. Zwracano również uwagę na zbyt proaustriacką politykę prowadzoną przez Departament Wojskowy NKN, na którego czele stał Władysław Sikorski, domagając się jego rozwiązania i zastąpienia Wydziałem Wojskowym, w którym zasiadaliby oficerowie legionowi dowodzący żołnierzami na froncie.

  1920 – rząd Francji odrzucił propozycje rumuńskie o zjednoczeniu się państw europejskich przeciwko bolszewickiej Rosji.

  1980 – Międzyzakładowe Komitety Strajkowe w Gdańsku i Szczecinie ogłosiły 21 postulatów strajkowych, w tym m.in: utworzenia niezależnych od władzy związków zawodowych, prawa do strajku, wolności słowa i druku.  

Środa
19. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – oddziały Piłsudskiego ponownie zajęły Kielce. Dotychczasowe kompanie i bataliony strzeleckie przeformowano tam w 1. Pułk Piechoty. Na spotkaniu z najbliższymi współpracownikami w Tumlinie Józef Piłsudski, uzasadniając konieczność włączenia oddziałów strzeleckich do Legionów Polskich, stwierdzał: Stajemy wobec konieczności dokonania wyboru: prowadzić samotną walkę wzorem dawnych powstańców, skazani wyłącznie na własne siły i środki, albo wejść jako mikroskopijna siła do milionowej armii austriackiej, korzystając z jej zaopatrzenia i zachowując maksimum niezależności wewnętrznej i zewnętrznej świadczących o naszej polskości i odrębności naszego ruchu.

  1920 – wybuchło II Powstanie Śląskie. Trwały zaciekłe boje wojsk polskich z bolszewikami pod Ciechanowem, Makowem i Przasnyszem. Dowódca Frontu Zachodniego Michaił Tuchaczewski podjął decyzję o pełnym odwrocie wojsk bolszewickich.   

  1941 – rozpoczęła się, trwająca do 12 grudnia, obrona Tobruku, w której bohatersko zapisała się Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich pod dowództwem gen. Stanisława Kopańskiego. 

Czwartek
20. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1794 – rozpoczęły się walki powstańców kościuszkowskich  na terenie Wielkopolski.

  1944 – walczące w Powstaniu Warszawskim grupy szturmowe Batalionu AK „Kiliński” pod dowództwem rtm. Henryka Roycewicza ps. „Leliwa” zdobyły gmach PAST-y.

Piątek
21. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1944 – 1 Dywizja Pancerna pod dowództwem gen. Stanisława Maczka odniosła zwycięstwo w bitwie z Niemcami pod Falaise.

  1944 – oddziały Armii Krajowej stoczyły bitwę z oddziałami NKWD pod Surkontami koło Lidy, w której śmierć poniósł dowódca Podokręgu Nowogródzkiego AK legendarny płk Maciej Kalenkiewicz ps. „Kotwicz”.

  1968 – Ludowe Wojsko Polskie wkroczyło do Czechosłowacji, biorąc udział w pacyfikacji „Praskiej Wiosny”. 

Sobota
22. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – wojska polskie wyparły bolszewików z Białegostoku. W walkach wsławił się ówczesny podporucznik 1 Pułku Piechoty Legionów Emil August Fieldorf, późniejszy generał „Nil”, który za męstwo okazane w walkach odznaczony został Krzyżem Walecznych.

  1941 – początek formowania Armii Polskiej w ZSRS pod dowództwem gen. Władysława Andersa. 

Niedziela
23. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1919 – powstanie sejneńskie, w wyniku którego oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej wyparły wojska litewskie z Suwalszczyzny.

  1939 – w Moskwie ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i ZSRS Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow, w obecności Józefa Stalina, podpisali pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem, na mocy którego za kilka tygodni nastąpił kolejny rozbiór Polski.

  1942 – scalenie Narodowej Organizacji Wojskowej z Armią Krajową.