Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
18. Styczeń 2021 - 24. Styczeń 2021
Poniedziałek
18. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1919 – zainaugurował działalność Polski Czerwony Krzyż, pierwsza w odrodzonej Polsce organizacja humanitarna.

  1920 – oddziały Wojska Polskiego weszły do opuszczonego przez oddziały niemieckie Torunia.

  1924 – Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski wydał rozporządzenie powołujące do życia Generalną Dyrekcję Poczt i Telegrafów. 

Wtorek
19. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1928 – w Warszawie ogłoszono deklarację programową Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego (BBWR), reprezentacji politycznej obozu piłsudczykowskiego zorganizowanej przez płk. Walerego Sławka. W deklaracji postulowano wzmocnienie roli władzy wykonawczej, walkę z „partyjniactwem”, naprawę gospodarki.

  1945 – dowódca Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu AK, w którym napisał m.in. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą. Wielu żołnierzy AK kontynuowało walkę z komunistami m.in. w strukturach Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Narodowych Siłach Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej, Konspiracyjnym Wojsku Polskim. 

Środa
20. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1661 – z inicjatywy króla Jana II Kazimierza Wazy otworzono we Lwowie Akademię Lwowską. 22 listopada 1919 r. rząd RP nadał uczelni nazwę Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Był to jeden z najlepszych ośrodków naukowych i akademickich w okresie międzywojennym w Europie Środkowo-Wschodniej.

  1924 – rozporządzeniem Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego wprowadzona została w miejsce marki polskiej nowa jednostka monetarna – złoty polski oraz powołany został bank emisyjny o nazwie Bank Polski. Był to jeden z elementów gruntownej reformy gospodarczej, przygotowanej przez wybitnego ekonomistę, premiera rządu RP prof. Władysława Grabskiego. 

Czwartek
21. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1919 – w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, Naczelny Wódz Józef Piłsudski wydał rozkaz, nadający wszystkim weteranom powstania prawa żołnierzy Wojska Polskiego, w tym przywilej noszenia galowych mundurów w dni uroczyste. W rozkazie Piłsudski stwierdzał m.in. Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 r. są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy.

  1983 – w Krakowie zmarł płk Józef Herzog (ur. 16 marca 1901 r.), legionista, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, obrońca Modlina w 1939 r., jeniec oflagów niemieckich i więzień komunistycznych kazamatów, popularyzator pamięci o Marszałku Piłsudskim, inicjator odnowy niszczonej przez komunistów Krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu i zdewastowanego Kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie, współorganizator odrodzonych w 1981 r. Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

  1989 – tzw. „nieznani sprawcy” brutalnie zamordowali kapelana rodzin katyńskich i opozycji niepodległościowej, proboszcza parafii św. Karola Boromeusza na Powązkach ks. Stefana Niedzielaka. 

Piątek
22. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1863 – wybuch Powstania Styczniowego, ostatniego w XIX w. niepodległościowego zrywu skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. W Warszawie ukonstytuował się Rząd Narodowy, który wydał Manifest wzywający Polaków do walki przeciwko rządowi najezdniczemu. W Manifeście zadekretowano wolność i równość wszystkich obywateli. Powstanie trwało 14 miesięcy i miało charakter wojny partyzanckiej, w której ogółem wzięło udział ponad 100 tysięcy żołnierzy, głównie z kręgów szlachty, ziemiaństwa i inteligencji. Klęska powstania przyniosła niespotykane wcześniej w dziejach represje ze strony zaborcy: tysiące wyroków śmierci, wywózki na Sybir, katorgę, kontrybucje, więzienia.

  1913 – w 50. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego odbyły się we Lwowie wielotysięczne manifestacje patriotyczne, w których wzięli udział strzelcy, a także członkowie Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. W ratuszu miejskim Józef Piłsudski wygłosił wykład o powstaniu, a następnie złożono kwiaty na mogiłach powstańczych na Cmentarzu Łyczakowskim. Po raz pierwszy ulicami miasta przeszła kilkutysięczna defilada ubranych w szare mundury i maciejówki strzelców, którą poprowadził Józef Piłsudski.

  1914 – w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego we Lwowie i Krakowie odbyły się nocne ćwiczenia polowe, w których wzięli udział członkowie Związku Strzeleckiego, Polskich Drużyn Strzeleckich oraz Polowych Drużyn Sokolich.

  1917 – Prezydent USA Woodrow Wilson przedstawił w orędziu do Senatu Stanów Zjednoczonych propozycje pokojowe, zawierające m.in. konieczność odbudowania niepodległego państwa polskiego.

  1920 – w Warszawie powołano Kapitułę Orderu Wojennego Virtuti Militari, na której czele stanął Józef Piłsudski. Na Placu Saskim wręczono pierwsze odznaczania (m.in. gen. Józefowi Hallerowi, gen. Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi, gen. Wacławowi Iwaszkiewiczowi, gen. Franciszkowi Latinikowi, płk. Ludwikowi Kmicic-Skrzyńskiemu).

Sobota
23. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1793 – Rosja i Prusy dokonały drugiego rozbioru Polski.

  1863 – miała miejsce bitwa pod Szydłowcem, stoczona przez wojska powstańcze dowodzone przez płk. Augusta Jasińskiego i płk. Mariana Langiewicza z przeważającymi siłami rosyjskimi, dowodzonymi przez mjr Rüdigera.

  1919 – wojska czechosłowackie, łamiąc wcześniejsze zobowiązania, wkroczyły na część Śląska Cieszyńskiego, przyznanego Polsce w wyniku porozumienia z listopada 1918 r.. Zapoczątkowało to krwawe walki polsko-czechosłowackie o powiat cieszyński, bielski i frysztacki.

   

Niedziela
24. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1843 – we Lwowie otworzono Politechnikę Lwowską, w okresie międzywojennym jedną z najlepszych uczelni technicznych w Europie.

  1915 – zwycięska bitwa II Brygady Legionów Polskich stoczona z Rosjanami pod Rafajłową i Brietianką.

  1919 – wojska polskie pod dowództwem gen. Edwarda Śmigłego-Rydza oswobodziły z rąk ukraińskich Włodzimierz Wołyński.