Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
17. Styczeń 2022 - 23. Styczeń 2022
Poniedziałek
17. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1917 – Polska Organizacja Wojskowa podporządkowała się Tymczasowej Radzie Stanu, uznając ją za tymczasową formę rządu polskiego.

  1920 – Wojsko Polskie Frontu Pomorskiego, dowodzone przez gen. Józefa Hallera, przekroczyło linię demarkacyjną pod Nieszawą, przejmując od Niemców przyznaną Polsce Traktatem Wersalskim część Pomorza. Gen. Haller w odezwie do żołnierzy pisał: Idziemy nad polskie morze – idziemy w kraj odwiecznie polski, wielokrotnie wydzierany nam przez wrogą siłę niemiecką. Winniście się czuć dumni i szczęśliwi, że waszym jest udziałem obejmować ten polski kraj, to Polskie Pomorze, te Kaszuby, to polskie morze.

  1945 – do zrujnowanej przez Niemców Warszawy wkroczyły wojska sowieckie, które do tej pory stały bezczynnie na prawym brzegu Wisły, nie udzielając pomocy Powstaniu Warszawskiemu. Wydarzenie to propaganda komunistyczna próbowała nazywać „wyzwoleniem stolicy”. 

Wtorek
18. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1919 – zainaugurował działalność Polski Czerwony Krzyż, pierwsza w odrodzonej Polsce organizacja humanitarna.

  1920 – oddziały Wojska Polskiego weszły do opuszczonego przez oddziały niemieckie Torunia.

  1924 – Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski wydał rozporządzenie powołujące do życia Generalną Dyrekcję Poczt i Telegrafów. 

Środa
19. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1928 – w Warszawie ogłoszono deklarację programową Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego (BBWR), reprezentacji politycznej obozu piłsudczykowskiego zorganizowanej przez płk. Walerego Sławka. W deklaracji postulowano wzmocnienie roli władzy wykonawczej, walkę z „partyjniactwem”, naprawę gospodarki.

  1945 – dowódca Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu AK, w którym napisał m.in. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą. Wielu żołnierzy AK kontynuowało walkę z komunistami m.in. w strukturach Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Narodowych Siłach Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej, Konspiracyjnym Wojsku Polskim. 

Czwartek
20. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1661 – z inicjatywy króla Jana II Kazimierza Wazy otworzono we Lwowie Akademię Lwowską. 22 listopada 1919 r. rząd RP nadał uczelni nazwę Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Był to jeden z najlepszych ośrodków naukowych i akademickich w okresie międzywojennym w Europie Środkowo-Wschodniej.

  1924 – rozporządzeniem Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego wprowadzona została w miejsce marki polskiej nowa jednostka monetarna – złoty polski oraz powołany został bank emisyjny o nazwie Bank Polski. Był to jeden z elementów gruntownej reformy gospodarczej, przygotowanej przez wybitnego ekonomistę, premiera rządu RP prof. Władysława Grabskiego. 

Piątek
21. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1919 – w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, Naczelny Wódz Józef Piłsudski wydał rozkaz, nadający wszystkim weteranom powstania prawa żołnierzy Wojska Polskiego, w tym przywilej noszenia galowych mundurów w dni uroczyste. W rozkazie Piłsudski stwierdzał m.in. Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 r. są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy.

  1983 – w Krakowie zmarł płk Józef Herzog (ur. 16 marca 1901 r.), legionista, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, obrońca Modlina w 1939 r., jeniec oflagów niemieckich i więzień komunistycznych kazamatów, popularyzator pamięci o Marszałku Piłsudskim, inicjator odnowy niszczonej przez komunistów Krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu i zdewastowanego Kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie, współorganizator odrodzonych w 1981 r. Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

  1989 – tzw. „nieznani sprawcy” brutalnie zamordowali kapelana rodzin katyńskich i opozycji niepodległościowej, proboszcza parafii św. Karola Boromeusza na Powązkach ks. Stefana Niedzielaka. 

Sobota
22. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1863 – wybuch Powstania Styczniowego, ostatniego w XIX w. niepodległościowego zrywu skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. W Warszawie ukonstytuował się Rząd Narodowy, który wydał Manifest wzywający Polaków do walki przeciwko rządowi najezdniczemu. W Manifeście zadekretowano wolność i równość wszystkich obywateli. Powstanie trwało 14 miesięcy i miało charakter wojny partyzanckiej, w której ogółem wzięło udział ponad 100 tysięcy żołnierzy, głównie z kręgów szlachty, ziemiaństwa i inteligencji. Klęska powstania przyniosła niespotykane wcześniej w dziejach represje ze strony zaborcy: tysiące wyroków śmierci, wywózki na Sybir, katorgę, kontrybucje, więzienia.

  1913 – w 50. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego odbyły się we Lwowie wielotysięczne manifestacje patriotyczne, w których wzięli udział strzelcy, a także członkowie Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. W ratuszu miejskim Józef Piłsudski wygłosił wykład o powstaniu, a następnie złożono kwiaty na mogiłach powstańczych na Cmentarzu Łyczakowskim. Po raz pierwszy ulicami miasta przeszła kilkutysięczna defilada ubranych w szare mundury i maciejówki strzelców, którą poprowadził Józef Piłsudski.

  1914 – w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego we Lwowie i Krakowie odbyły się nocne ćwiczenia polowe, w których wzięli udział członkowie Związku Strzeleckiego, Polskich Drużyn Strzeleckich oraz Polowych Drużyn Sokolich.

  1917 – Prezydent USA Woodrow Wilson przedstawił w orędziu do Senatu Stanów Zjednoczonych propozycje pokojowe, zawierające m.in. konieczność odbudowania niepodległego państwa polskiego.

  1920 – w Warszawie powołano Kapitułę Orderu Wojennego Virtuti Militari, na której czele stanął Józef Piłsudski. Na Placu Saskim wręczono pierwsze odznaczania (m.in. gen. Józefowi Hallerowi, gen. Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi, gen. Wacławowi Iwaszkiewiczowi, gen. Franciszkowi Latinikowi, płk. Ludwikowi Kmicic-Skrzyńskiemu).

Niedziela
23. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1793 – Rosja i Prusy dokonały drugiego rozbioru Polski.

  1863 – miała miejsce bitwa pod Szydłowcem, stoczona przez wojska powstańcze dowodzone przez płk. Augusta Jasińskiego i płk. Mariana Langiewicza z przeważającymi siłami rosyjskimi, dowodzonymi przez mjr Rüdigera.

  1919 – wojska czechosłowackie, łamiąc wcześniejsze zobowiązania, wkroczyły na część Śląska Cieszyńskiego, przyznanego Polsce w wyniku porozumienia z listopada 1918 r.. Zapoczątkowało to krwawe walki polsko-czechosłowackie o powiat cieszyński, bielski i frysztacki.

   
Raport 2016-2023

202306