Uprawnienia wynikające z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 • Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich - DOC / PDF
 • Wniosek dla wdowy (wdowca) emeryta i rencisty pozostałych po kombatancie - DOC / PDF
 • Wniosek o wydanie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - DOC / PDF
 • Wniosek o wydanie karty kombatanta dla członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej - DOC / PDF
 • Oświadczenie potwierdzające fakt nieosiągania dochodu na potrzeby ubezpieczenia zdrowotnego - PDF
 • Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe - PDF
 • Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w 2021 roku - DOC / PDF

Uprawnienia wynikające z ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej i osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - DOC / PDF
 • Wniosek o wydanie legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub ZSRR - DOC / PDF
 • Kwestionariusz dla wywiezionych do pracy przymusowej - PDF
 • Kwestionariusz dla osób osadzonych w obozach pracy przymusowej - PDF
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w 2020 roku - DOC / PDF
 • Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe - PDF
 • Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w 2021 roku - DOC / PDF

Uprawnienia wynikające z ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

 • Wniosek o przyznanie uzupełniającego świadczenia pieniężnego dla Sybiraków mieszkających w Polsce (obowiązuje od 30 maja 2021 roku) - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie uzupełniającego świadczenia pieniężnego dla Sybiraków mieszkających w UE lub krajach EFTA (obowiązuje od 30 maja 2021 roku) - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie uzupełniającego świadczenia pieniężnego dla Sybiraków mieszkających poza granicami UE lub EFTA (obowiązuje od 30 maja 2021 roku) - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla Sybiraków mieszkających w Polsce (obowiązuje od 30 maja 2021 roku)- DOC / PDF
 • Wiosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla Sybiraków mieszkających w UE lub krajach EFTA - (obowiązuje od 30 maja 2021 roku) - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla Sybiraków mieszkających poza granicami UE lub EFTA - (obowiązuje od 30 maja 2021 roku) - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla Sybiraków mieszkających w Polsce - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla Sybiraków mieszkających w UE lub krajach EFTA - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla Sybiraków mieszkających poza granicami UE lub EFTA - DOC / PDF

Uprawnienia wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • Wniosek o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych - DOC / PDF
 • Wniosek o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych dla osób mieszkających poza granicami UE - DOC / PDF
 • Wniosek dla członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych - DOC / PDF
 • Oświadczenie w sprawie działalności w opozycji antykomunistycznej lub podlegania represjom - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających w Polsce - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających na terenie UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających poza granicami UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających w Polsce - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających na terenie UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających poza granicami UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających w Polsce - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających na terenie UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających poza granicami UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wniosek o zmianę sposobu wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających w Polsce - DOC / PDF
 • Wniosek o zmianę sposobu wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających na terenie UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wniosek o zmianę sposobu wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających poza granicami UE lub EFTA - DOC / PDF
 • Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe - PDF
 • Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w 2021 roku - DOC / PDF
 • Wniosek o objęcie działaczy opozycji antykomunistycznej ubezpieczeniem zdrowotnym - DOC / PDF
 • Oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na zakup aparatów słuchowych na podstawie faktury VAT - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na zakup aparatów słuchowych na podstawie faktury pro forma - DOC PDF

Uprawnienia dla celów emerytalno-rentowych o nielegalnej działalności opozycyjnej

 • Wniosek o potwierdzenie okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce (obowiązuje od 30 maja 2021 roku) - DOC / PDF
 • Wniosek o potwierdzenie okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce dla osób mieszkających poza granicami UE (obowiązuje od 30 maja 2021 roku) - DOC / PDF
 • Wniosek o wydanie decyzji o potwierdzeniu świadczenia pracy na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS) - DOC / PDF
 • Wniosek o wydanie decyzji o potwierdzeniu świadczenia pracy na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS) dla osób mieszkających poza granicami UE - DOC / PDF
 • Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej niewykonywanie pracy z przyczyn politycznych przed dniem 31 lipca 1990 roku (art. 6 ust. 2 pkt 6 "a" ustawy o emeryturach i rentach z FUS) - DOC / PDF
 • Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej niewykonywanie pracy z przyczyn politycznych przed dniem 31 lipca 1990 roku (art. 6 ust. 2 pkt 6 "a" ustawy o emeryturach i rentach z FUS) dla osób mieszkających poza granicami UE - DOC / PDF

 Uprawnienia żołnierzy-górników

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki - DOC / PDF
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w 2020 roku - DOC / PDF
 • Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe - PDF
 • Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w 2021 roku - DOC / PDF

Uprawnienia cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w 2020 roku - DOC / PDF
 • Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe - PDF
 • Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w 2021 roku - DOC / PDF

Wyróżnienia honorowe

 • Wniosek o nadanie medalu „Pro Patria” - DOC / PDF
 • Wniosek o potwierdzenie tytułu „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” - DOC / PDF
 • Wniosek o mianowanie żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym na wyższy stopień wojskowy - DOC
 • Wniosek o mianowanie na wyższe stopnie oficerskie na podstawie art. 76 ust. 8 p. 1-2 ustawy o powszechnym obowiazku obrony RP - DOC
 • Wniosek o nadanie medalu "Za zasługi dla obronności kraju" - PDF
Inne
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że pobyt w niewoli, więzieniu, obozie koncentracyjnym lub obozie dla internowanych był skutkiem prowadzenia działalności kombatanckiej lub równorzędnej z działalnością kombatancką - DOC / PDF