Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 listopada 2021 r. została uchwalona ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Ustawa została przekazana w dniu 18 listopada 2021 r. Prezydentowi RP i Marszałkowi Senatu. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu prezentujemy w linku.
    

 

Poniżej informacja o najważniejszych postanowieniach ustawy:

 

 

I. Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje każdej osobie o potwierdzonym w terminie do 31 grudnia 2021 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

 

II. Jednorazowe świadczenie pieniężne jest przyznawane w wysokości 3.000 zł.

 

III. Jednorazowe świadczenie pieniężne jest przyznawane decyzją wydaną z urzędu przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Oznacza to, że osoba uprawniona do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego nie składa wniosku o jego przyznanie (inaczej niż w przypadku comiesięcznego świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej przyznawanych działaczom opozycji antykomunistycznej przez Szefa Urzędu na ich wniosek).


IV. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne w terminie do 31 marca 2022 r.


V. Osobie o potwierdzonym statusie, która pobiera comiesięczne świadczenie pieniężne (obecnie w kwocie 460,50 zł), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie wypłacone w sposób wybrany przez tę osobę dla wypłaty comiesięcznego świadczenia pieniężnego.

 

Dla osób nie pobierających comiesięcznego świadczenia pieniężnego sposób wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego ustalono odmiennie w zależności od tego, czy mieszkają w Polsce, czy za granicą.

 

I tak, jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie przekazane:

 

   1) osobie o potwierdzonym statusie, która mieszka w Polsce i nie pobiera comiesięcznego świadczenia pieniężnego –  przekazem
       pocztowym na ostatni adres korespondencyjny tej osoby używany w korespondencji z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób
       Represjonowanych,

 

   2) osobie o potwierdzonym statusie, która mieszka poza granicami Polski i nie pobiera comiesięcznego świadczenia pieniężnego –
       w walucie wymienialnej, na rachunek bankowy tej osoby za granicą w państwie jej zamieszkania, wskazany do dnia 28 lutego 2022 r.
       przez osobę uprawnioną do jednorazowego świadczenia pieniężnego.

 

Osoby uprawnione, które jeszcze nie pobierają comiesięcznego świadczenia pieniężnego, zachęcamy do składania wniosków o przyznanie comiesięcznego świadczenia pieniężnego.  Po jego przyznaniu, jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie wypłacone w sposób wybrany dla wypłaty comiesięcznego świadczenia pieniężnego.

 

Wniosek o przyznanie comiesięcznego świadczenia pieniężnego należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą pocztową na adres Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa) albo za pośrednictwem platformy elektronicznej e-PUAP.

 


VI. Z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Nie wlicza się jej do dochodu wyliczanego przy ustalaniu prawa do świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

 

nr 5 (401) Maj

202405