Świadczenia specjalne są szczególnym rodzajem rent przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów wyłącznie weteranom II wojny światowej zamieszkałym w państwach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Otrzymują je osoby, które:

  • legitymowały się polskim obywatelstwem we wrześniu 1939 roku i pełniły służbę w polskich lub sojuszniczych, regularnych lub konspiracyjnych formacjach wojskowych albo powadziły tajne nauczanie;
  • nigdy nie posiadały obywatelstwa polskiego, ale są polskiego pochodzenia i pełniły służbę w polskich formacjach wojskowych.

Świadczenie specjalne przyznawane jest w jednakowej wysokości wszystkim uprawnionym i wynosi ok. 100 USD na kwartał. Nie podlega ono dziedziczeniu przez członków rodziny.

 

Wnioski o przyznanie tego rodzaju świadczeń przyjmują odpowiednie dla miejsca zamieszkania polskie placówki dyplomatyczne. Świadczenie specjalne wypłacane jest kombatantom za pośrednictwem konsulatów RP. Fakt korzystania ze świadczeń specjalnych nie jest równoznaczny z posiadaniem polskich uprawnień kombatanckich.

nr 2 (386) Luty 2023

 

2023.02