Zasady Programu leczenia uzdrowiskowego dla kombatantów, ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku:

1. Pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe przyznawana jest decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek osób uprawnionych (DOC / PDF).

2. Dostępność i wysokość pomocy pieniężnej jest uzależniona od sytuacji materialnej wnioskodawcy, długości i kosztu planowanego leczenia, a w szczególności od wysokości środków budżetowych, jakimi dysponuje Urząd.

3. Do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe należy w szczególności dołączyć:

a. dokumentację potwierdzającą sytuację materialną wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy. Dochód wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy może być również ustalony na podstawie dokumentacji znajdującej się już w Urzędzie, jeśli jest ona aktualna, tzn. została wystawiona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczenia o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.;

b. zaświadczenie lekarskie potwierdzające wskazanie do podjęcia leczenia uzdrowiskowego lub skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, wystawione w trakcie roku kalendarzowego, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie leczenia uzdrowiskowego;

c. wystawiony na imię i nazwisko wnioskodawcy kosztorys, fakturę pro forma albo potwierdzenie dokonania rezerwacji wystawione przez placówkę, która będzie realizować leczenie uzdrowiskowe, przy czym przedłożony dokument powinien określać jego koszt (z wyodrębnieniem kosztu pobytu wnioskodawcy i ew. opiekuna), termin oraz dane, w tym nr rachunku bankowego, placówki realizującej leczenie.

4. Kompletny wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej w ramach programu powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed planowanym terminem leczenia. W przypadku niedochowania tego terminu, wniosek może nie zostać załatwiony w terminie pozwalającym na przekazanie środków do placówki realizującej leczenie w wyznaczonym terminie.

5. Pomoc pieniężna udzielana na leczenie uzdrowiskowe przyznawana jest wyłącznie na koszty pobytu wraz z wyżywieniem oraz koszty leczenia, w szczególności na: posiłki i noclegi, zabiegi, opiekę lekarską i pielęgniarską. Koszty uboczne związane z pobytem w placówce realizującej leczenie uzdrowiskowe, tj. koszty dojazdu, opłata za parking, wypożyczenie TV, opłata klimatyczna itp. pokrywa wnioskodawca.

6. Pomoc pieniężna w ramach Programu może być przyznana wyłącznie na standardowe świadczenie proponowane przez placówkę realizującą leczenie uzdrowiskowe. Nie może być przyznana na świadczenie o podwyższonym standardzie (typu LUX, SPA itp.) z zastrzeżeniem wyjątku opisanego w pkt 7 poniżej.

7. Pomoc pieniężna może być przyznana na świadczenie proponowane przez placówkę realizującą leczenie uzdrowiskowe w standardzie podwyższonym tylko w sytuacji, gdy podwyższony standard oznacza dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osoby niepełnosprawnej, przy czym potrzeby te muszą być udokumentowane przez wnioskodawcę przy pomocy stosownej dokumentacji medycznej potwierdzającej obniżoną sprawność ruchową, np. orzeczenie o niepełnosprawności.

 

8. Pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe może być przyznana jeżeli:

a.  dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 320% najniższej emerytury, (tj. 4283,01 zł),

b.  dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 250% najniżej emerytury, (tj. 3346,10 zł)
c. dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% najniższej emerytury, (tj. 5086,07 zł) w przypadku gdy wnioskodawca pobiera rentę inwalidy wojennego lub wojskowego albo jest osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

 

9.  Pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe może być przyznana tylko osobie uprawnionej – posiadającej potwierdzony status dla kombatanta, ofiary represji, osoby deportowanej do pracy przymusowej oraz osadzonej w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierza zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych. Wysokość pomocy pieniężnej udzielanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na leczenie uzdrowiskowe jest ustalana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy oraz z zastosowaniem ustalonych w poniższej tabeli parametrów dotyczących poziomu uzyskiwanego dochodu wnioskodawcy, długości planowanego leczenia uzdrowiskowego oraz maksymalnych kwot dofinansowania, a także wysokości dostępnego budżetu.

 

Długość planowanego leczenia uzdrowiskowego

Maksymalna wysokość pomocy pieniężnej
(kwoty brutto)

  

dla osoby uprawnionej

samotnie gospodarującej,

której dochód nie przekracza kwoty 290% najniższej emerytury (tj. 3881,48 zł)

dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej,

której dochód przekracza kwotę 290%

najniższej emerytury (tj. 3881,48 zł),

ale nie przekracza kwoty 320% najniższej emerytury (tj. 4283,01 zł)

 

dla osoby uprawnionej,

której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 220% najniżej emerytury (tj. 2944,57 zł)

dla osoby uprawnionej,

której dochód na osobę w rodzinie przekracza

kwotę 220% najniżej emerytury (tj. 2944,57 zł),

ale nie przekracza kwoty 250% najniżej emerytury (tj. 3346,10 zł)

dla osoby uprawnionej
będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód nie przekracza kwoty 350% (tj. 4684,54 zł)
dla osoby uprawnionej
będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód przekracza kwotę 350% (tj. 4684,54 zł), ale nie przekracza kwoty 380% najniższej emerytury (tj. 5086,07 zł)
do 7 dni do 4.000,00 zł do 3.000,00 zł
do 14 dni do 4.500,00 zł do 3.500,00 zł
do 21 dni do 5.000,00 zł do 4.000,00 zł
 

10. Jeżeli koszt planowanego leczenia uzdrowiskowego wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z powyższej tabeli, pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe może być udzielona wyłącznie do wysokości maksymalnej kwoty wynikającej z powyższej tabeli.

11. Możliwe jest udzielenie pomocy pieniężnej na koszt pobytu osoby sprawującej opiekę nad osobą uprawnioną (zwanej dalej „opiekunem”) w trakcie leczenie uzdrowiskowego, wyłącznie wówczas jeśli wymaga tego stan zdrowia wnioskującego, potwierdzony stosowną dokumentacją medyczną. Maksymalna kwota dofinansowania pobytu opiekuna może wynieść do 2500 zł brutto.

12. Celem uzyskania pomocy pieniężnej na koszt pobytu opiekuna w szczególności należy przedstawić:

a. orzeczenie o I grupie inwalidzkiej, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub o II grupie inwalidzkiej wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

bądź

b. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności potwierdzające konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnej egzystencji.

c. dokumentów, o których mowa w ppkt. a) i b) nie muszą przedstawiać osoby, które ukończyły 75 rok życia.

13. Dokumenty, o których mowa w punkcie 12 oraz w punkcie 3, mogą być złożone w formie kopii, z wyjątkiem sytuacji, gdy organ poweźmie wątpliwość co do ich prawdziwości. W takiej sytuacji wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić oryginał dokumentu lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

14. Pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe jest przekazywana przelewem na nr rachunku bankowego placówki, która będzie realizować zaplanowane leczenie uzdrowiskowe wskazany na fakturze pro forma, kosztorysie lub potwierdzeniu dokonania rezerwacji. Urząd nie przelewa zaliczek.

15. Pomoc pieniężna udzielana na leczenie uzdrowiskowe jest przyznawana na podstawie kompetencji Szefa Urzędu określonych w art. 19b ust 1 i art 19d ustawy o kombatantach, art. 5a ust. 10 i 5a ust. 13  ustawy o osobach deportowanych, art. 7a ust. 10 i 7a ust. 13 ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach uranu i batalionach budowlanych oraz art. 10a ust 10 i art. 10 a ust. 13 ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych i nie wyklucza możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy pieniężnej na zasadach określonych w ww. ustawach.

16. Korzystanie z leczenia w ramach NFZ lub PCPR/PFRON nie wyklucza możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w ramach niniejszego Programu ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu.

17. Pomoc pieniężna udzielana w ramach Programu nie może być przeznaczona na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową realizowane w ramach NFZ lub PCPR/PFRON.

18. Pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe w ramach Programu może być przyznana raz w roku.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 276-77-77 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu), bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację, jeśli nastąpi to wcześniej.