Poniżej przedstawiamy do zapoznania się zasady Programu dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych i wkładek usznych dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych obowiązujące od stycznia 2023 roku.

 

Zasady:

1. Pomoc pieniężna na zakup aparatu słuchowego/aparatów słuchowych i wkładki usznej/wkładek usznych przyznawana jest decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek osoby uprawnionej.

 

2. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji i osobach represjonowanych z powodów politycznych.

 

3. Pomoc może być przyznana na dofinansowanie zakupu maksymalnie dwóch aparatów słuchowych i dwóch wkładek usznych w przypadku niedosłuchu obustronnego (po jednym na każde ucho). Jeżeli koszt planowanego zakupu aparatu słuchowego i wkładki usznej/aparatów słuchowych i wkładek usznych jest wyższy niż wynikający z Programu, pomoc pieniężna może być udzielona wyłącznie do wysokości maksymalnej kwoty wynikającej z Zasad niniejszego Programu. Pozostałą do zapłaty kwotę zobowiązany jest ponieść wnioskodawca.

 

4. Pomoc może być przyznana osobom uprawnionym spełniającym następujące kryteria dochodowe:
a) dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe – dochód nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 340% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS (od dnia 1 marca 2023 roku jest to 5400,69 zł).
b) dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe – dochód na osobę nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 270% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS (od dnia 1 marca 2023 roku jest to 4288,78 zł)
c) dla osoby będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji - dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 400% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2023 roku jest to 6353,76 zł) bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym.
Za osobę całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji uznaje się osobę, która posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Okoliczność posiadania statusu osoby całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji ustala się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów takich jak:
a)    orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji wydane przez organ rentowy (ZUS, KRUS, MSWiA, MON, BESW),
b)    orzeczenie o I grupie inwalidzkiej wydane przez organ rentowy,
c)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku osiągnięcia przez wnioskodawcę wieku emerytalnego,
d)    orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez organ rentowy, jeśli wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny.

 

5. Dofinansowanie następuje w wysokości do 100% różnicy pomiędzy ceną całkowitą aparatu/aparatów oraz wkładki usznej/wkładek usznych a dofinansowaniem z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł, ale nie więcej niż 5 000 zł brutto za jeden aparat i jedną wkładkę uszną.

 

6. Przy ustalaniu wysokości przyznanego dofinansowania będzie uwzględniana pomoc udzielona przez Szefa Urzędu na ten sam cel (zakup aparatu/aparatów słuchowych i wkładki usznej/wkładek usznych) poza Programem w roku 2022. O tę kwotę będzie pomniejszana wysokość dofinansowania przyznawanego na podstawie Programu na 2023 r.

 

7. Dofinansowanie w ramach Programu na 2023 r. nie może być przyznane dla osób, które skorzystały z dofinansowania zakupu aparatów słuchowych w ramach realizowanych w latach 2017 - 2022 programów Szefa Urzędu dla członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP, kombatantów oraz ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych lub Programu dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych realizowanego w latach 2020-2022.

 

 

Warunki uczestnictwa w Programie

Faktura VAT

Faktura pro forma

 

Konieczność złożenia wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej

Wzór wniosku do pobrania

Wzór wniosku do pobrania

Konieczność załączenia do wniosku:
a) faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawioną w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
b) dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawionego w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.

Konieczność załączenia do wniosku:
a) aktualnej kopii zlecenia na zaopatrzenie w aparat słuchowy/aparaty słuchowe i wkładkę uszną/wkładki uszne potwierdzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dofinansowanie w ramach Programu może być przyznane tylko osobie uprawnionej, która przedstawi zlecenie na zaopatrzenie w aparaty słuchowe/aparat słuchowy i wkładki uszne/wkładkę uszną potwierdzające możliwość uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.
b) faktury pro forma lub kosztorysu uwzględniającego dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionego w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
c) dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawionego w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.

Faktura VAT powinna być wystawiona na nazwisko wnioskodawcy.

Faktura pro forma powinna być wystawiona na nazwisko wnioskodawcy.

Przyznana pomoc pieniężna przekazywana będzie wnioskodawcy, który wcześniej dokonał zakupu aparatu/aparatów i wkładki usznej/wkładek usznych i poniósł koszty na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pieniężnym.

Przyznana pomoc pieniężna przekazywana będzie na rachunek bankowy punktu, który będzie realizował zlecenie na zaopatrzenie – wg faktury pro forma.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu (22) 276-77-77 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź z:

 

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 roku (decyduje data wpływu kompletnego wniosku do Urzędu) bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację, jeśli nastąpi to wcześniej.

Raport 2016-2023

202306