Poniżej przedstawiamy do zapoznania się zasady Programu obowiązujące od stycznia 2022 roku.


Zasady:
1. Pomoc pieniężna na zakup aparatu słuchowego/aparatów słuchowych przyznawana jest decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek osoby uprawnionej.


2. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są kombatanci oraz ofiary represji, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, o których mowa w ustawie z dnia 31 maja 1996 roku o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.


3. Pomoc może być przyznana na dofinansowanie zakupu jednorazowo maksymalnie dwóch aparatów słuchowych - w przypadku niedosłuchu obustronnego (po jednym aparacie na każde ucho).


4. Program będzie trwał do dnia 31 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu) bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację, jeśli nastąpi to wcześniej.

Warunki uczestnictwa w Programie

Faktura VAT

Faktura pro forma

Spełnienie kryterium dochodowego:a) dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe – dochód netto
nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 320% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS (od 1 marca 2021 roku 4 002,82 zł).
b) dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe – dochód netto nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 250% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS (od 1 marca 2021 roku 3 127,20 zł).
c) dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji lub pobierającej rentę inwalidy wojennego lub wojskowego prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe – równowartość 380% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS na osobę (od 1 marca 2021 roku 4 753,34 zł).


Konieczność złożenia wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej

Wzór wniosku do pobrania

Wzór wniosku do pobrania

Konieczność załączenia do wniosku:

a) faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionej w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
b)  dokument potwierdzający wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.,
c)  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy  i do samodzielnej egzystencji

Konieczność załączenia do wniosku:
a) aktualnej kopii zlecenia na zaopatrzenie w aparat słuchowy/aparaty słuchowe potwierdzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
b) faktury pro forma lub kosztorysu uwzględniających dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionych w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
c) dokument potwierdzający wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawiony w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.,
d)  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji

 

Faktura VAT powinna być wystawiona na nazwisko wnioskodawcy.

Faktura pro forma powinna być wystawiona na nazwisko wnioskodawcy.

Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości do 100% różnicy pomiędzy ceną całkowitą aparatu słuchowego/aparatów słuchowych a dofinansowaniem z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł, ale nie więcej niż 5.000 zł brutto za jeden aparat.

Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości do 100% różnicy pomiędzy ceną całkowitą aparatu słuchowego /aparatów słuchowych a dofinansowaniem z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł, ale nie więcej niż 5.000 zł brutto za jeden aparat.

Przy ustalaniu wysokości przyznanego dofinansowania będzie uwzględniana pomoc udzielona przez Szefa Urzędu na zasadach ogólnych na ten sam cel (zakup aparatu/aparatów słuchowych) w latach 2017 - 2021 r. O tę kwotę będzie pomniejszana wysokość dofinansowania przyznawanego na podstawie Programu na 2022 r.

Przy ustalaniu wysokości przyznanego dofinansowania będzie uwzględniana pomoc udzielona przez Szefa Urzędu na zasadach ogólnych na ten sam cel (zakup aparatu/aparatów słuchowych) w latach 2017 - 2021 r. O tę kwotę będzie pomniejszana wysokość dofinansowania przyznawanego na podstawie Programu na 2022 r.

Przyznana pomoc pieniężna przekazywana będzie wnioskodawcy, który wcześniej dokonał zakupu aparatu/aparatów i poniósł koszty na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Przyznana pomoc pieniężna przekazywana będzie na rachunek bankowy sklepu, który będzie realizował zlecenie na zaopatrzenie – wg faktury pro forma.

Dofinansowanie w ramach Programu na 2022 r. nie może być przyznane dla osób, które skorzystały z Programu w latach 2017 - 2021 r. lub Programu dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych realizowanego w latach 2020-2021.

Dofinansowanie w ramach Programu na 2021 r. nie może być przyznane dla osób, które skorzystały z Programu w latach 2017 - 2021 r. lub Programu dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych realizowanego w latach 2020-2021.