Zasady Programu rehabilitacji domowej dla kombatantów, ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, obowiązujące  w 2023 roku lub do wyczerpania środków:

 

1. Pomoc pieniężna na rehabilitację domową przyznawana jest decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek osoby uprawnionej. PDF

 

2. Osobami uprawnionymi są kombatanci i inne osoby uprawnione będące ofiarami represji wojennych, o których mowa w ustawie o kombatantach, osoby posiadające prawo do świadczenia, o których mowa w ustawie o osobach deportowanych, osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego, o których mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach uranu i batalionach budowlanych oraz osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego, o których mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, którzy nie mogą skorzystać z leczenia rehabilitacyjnego w warunkach ambulatoryjnych ze względu na stan zdrowia.

 

3.  Do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej na rehabilitację domową należy w szczególności dołączyć:
a. dokumentację potwierdzającą sytuację materialną wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy. Dochód wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy może być również ustalony na podstawie dokumentacji znajdującej się już w Urzędzie, jeśli jest ona aktualna, tzn. została wystawiona
w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczenia o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.
b. zaświadczenie lekarskie potwierdzające wskazanie do podjęcia rehabilitacji domowej, skierowanie na rehabilitację w warunkach domowych lub zaświadczenie lekarskie o braku możliwości skorzystania z leczenia rehabilitacyjnego w trybie ambulatoryjnym (poradni rehabilitacyjnej, gabinecie rehabilitacyjnym, ośrodku/oddziale dziennej rehabilitacji) wystawione do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku;
c. kosztorys lub fakturę pro forma wystawione na wnioskodawcę przez placówkę, która będzie realizować rehabilitację domową, przy czym przedłożony dokument powinien określać jego koszt, termin oraz dane placówki, w tym nr rachunku bankowego placówki realizującej leczenie. Dokument powinien być wystawiony do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

4. Kompletny wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej w ramach programu powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed planowanym terminem leczenia. W przypadku niedochowania tego terminu, wniosek może nie zostać załatwiony w terminie pozwalającym na przekazanie środków do placówki realizującej leczenie w wyznaczonym terminie.

 

5. Pomoc pieniężna przyznana na rehabilitację domową w ramach Programu jest przekazywana na rachunek placówki nie wcześniej niż na 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia leczenia. Urząd nie przekazuje zaliczek.

 

6.Pomoc pieniężna na rehabilitację domową jest przekazywana przelewem na nr rachunku bankowego placówki, która będzie realizować zaplanowane leczenie rehabilitacyjne wskazany na fakturze pro forma lub kosztorysie.

 

7. Jeżeli koszt planowanego leczenia wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z zasad programu, pomoc pieniężna może być udzielona wyłącznie do wysokości maksymalnej kwoty wynikającej z zasad (tabeli). Pozostałą do zapłaty kwotę zobowiązany jest ponieść wnioskodawca.

 

8. Pomoc pieniężna w ramach Programu może być przyznana wyłącznie na standardowe świadczenie proponowane przez placówkę realizującą leczenie rehabilitacyjne. Nie może być przyznana na świadczenie o podwyższonym standardzie (typu LUX, zabiegi SPA itp.).

 

9. Pomoc pieniężna na rehabilitację domową może być przyznana jeżeli:
a. dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 290% kwoty, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.), zwanej dalej „najniższą emeryturą”,
b.  dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% kwoty najniższej emerytury,
c.  dla osoby uprawnionej pobierającej rentę inwalidy wojennego lub wojskowego bądź będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% najniższej emerytury bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym.

 

10.  Za osobę całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji uznaje się osobę, która posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Okoliczność posiadania statusu osoby całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji ustala się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów takich jak:
a. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji wydane przez organ rentowy (ZUS, KRUS, MSWiA, MON, BESW),
b. orzeczenie o I grupie inwalidzkiej wydane przez organ rentowy,
c. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku osiągnięcia przez wnioskodawcę wieku emerytalnego,
d. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez organ rentowy, jeśli wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny.

 

11.  Kwota pomocy pieniężnej udzielanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na rehabilitację domową jest ustalana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy oraz z zastosowaniem ustalonych w poniższych tabelach parametrów dotyczących poziomu uzyskiwanego dochodu wnioskodawcy, a także wysokości dostępnego budżetu.

 

Maksymalna wysokość pomocy pieniężnej (kwoty brutto)
dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 200% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2023 roku jest to 3176,88 zł) dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej, której dochód przekracza kwotę 200% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2023 roku jest to 3176,88 zł), ale nie przekracza kwoty 290% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2023 roku jest to 4606,48 zł)

dla osoby uprawnionej, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 130% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2023 roku jest to 2064,97 zł)

dla osoby uprawnionej, której dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 130% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2023 roku jest to 2064,97 zł), ale nie przekracza kwoty 220% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2023 roku jest to 3494,57 zł)
dla osoby uprawnionej pobierającej rentę inwalidy wojennego lub wojskowego bądź będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 260% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2023 roku jest to 4129,94 zł), bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym dla osoby uprawnionej pobierającej rentę inwalidy wojennego lub wojskowego bądź będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód przekracza kwotę odpowiadającą 260% najniższej emerytury emerytury (od dnia 1 marca 2023 roku jest to 4129,94 zł) a nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2023 roku jest to 5559,54 zł), bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym
do 2 000 zł do 1 500 zł

 

12.  Pomoc pieniężna udzielana na rehabilitację domową jest przyznawana na podstawie kompetencji Szefa Urzędu określonych w art. 19b ust. 1 i art. 19d ustawy o kombatantach, art. 5a ust. 10 i 5a ust. 13 ustawy o osobach deportowanych, art. 7a ust. 10 i 7a ust. 13 ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach uranu i batalionach budowlanych oraz art. 10a ust. 10 i art. 10a ust. 13 ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych i nie wyklucza możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy pieniężnej na zasadach określonych w ww. ustawach.


13.  Korzystanie z rehabilitacji w ramach NFZ lub PCPR/PFRON nie wyklucza możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy pieniężnej na rehabilitację domową w ramach niniejszego Programu ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu.


14.  Pomoc pieniężna udzielana w ramach Programu nie może być przeznaczona na rehabilitację w warunkach domowych realizowaną w ramach NFZ lub PCPR/PFRON.


15.  Rehabilitacja domowa dofinansowana w ramach Programu musi rozpocząć się w roku, w którym obowiązuje Program.


16.  Pomoc pieniężna na rehabilitację domową w ramach Programu może być przyznana raz w roku.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu (22) 276-77-77 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź z Panią Joanną Kłosiewicz, tel. 22 276-77-83, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Program obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację.

nr 10 (394) Październik 2023

202310