Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydaje osobom posiadającym uprawnienia kombatanckie oraz uprawnionym do renty inwalidy wojennego na skutek uznania ich za niezdolne do pracy wskutek niezdolności do pracy pozostającej w związku z pobytem w obozie koncentracyjnym, więzieniu hitlerowskim lub w innych miejscach odosobnienia, w których warunki pobytu nie różniły się od warunków w obozach koncentracyjnych, zaświadczenia potwierdzające, że okoliczność pobytu w niewoli, więzieniu, obozie koncentracyjnym lub obozie dla internowanych był skutkiem prowadzenia działalności kombatanckiej lub równorzędnej z działalnością kombatancką. Zaświadczenie takie jest konieczne do otrzymania książki inwalidy wojennego, która jest wydawana na wniosek osoby zainteresowanej przez organy emerytalno-rentowe.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (DOC / PDF).

 

W przypadku osób działających przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo.

 

Wniosek można złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu albo przesłać pocztą na adres Urzędu.

 

Uwaga: Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.


nr 5 (401) Maj

202405