Decyzje o potwierdzeniu okresu:
•    świadczenia pracy po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,

•    niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 roku na skutek represji politycznych,

•    okresu potwierdzającego pozbawienie możliwości wykonywania zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych1 
wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku osoby zainteresowanej.


 
Wniosek można złożyć w formie uzupełnionego i podpisanego formularza. Formularze wniosków zamieszczone są także na stronie internetowej Urzędu w zakładce Formularze.
 
Do wniosku należy dołączyć:

1. dowody potwierdzające okoliczność świadczenia pracy po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 roku na skutek represji politycznych lub pozbawienia możliwości wykonywania zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce.2 W szczególności mogą to być: świadectwa pracy, umowy o pracę dokumentujące rozpoczęcie i zakończenie pracy, wpisy o zatrudnieniu w dowodzie osobistym (starego typu), legitymacje ubezpieczeniowe, w których znajdują się informacje o zatrudnieniu, a także pisemne oświadczenia  świadków,

2. pełnomocnictwo (w przypadku osób działających przez pełnomocnika).


Uwaga: Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.


Formularze wniosków:

1. Wniosek o wydanie decyzji o potwierdzeniu świadczenia pracy na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku (DOC / PDF)

2. Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej niewykonywanie pracy z przyczyn politycznych przed dniem 31 lipca 1990 roku (DOC / PDF)

3. Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej pozbawienie możliwości wykonywania zawodu przed dniem 31 lipca 1990 na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce  (DOC / PDF)

Wniosek można złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu albo nadesłać pocztą na adres Urzędu.

Wnioski o ustalenie kapitału podstawowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw należy składać we właściwych organach rentowych.

 

 


1 Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie potwierdzał okres pozbawienia możliwości wykonywania zawodu na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce od 30 maja 2021 r.

2 Dowody należy przedłożyć na podnoszone we wniosku okoliczności, np. jeżeli wnioskodawca wnosi o potwierdzenie okresu pozbawienia możliwości wykonywania zawodu na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce to na tę okoliczność przedstawia dowody.


 

Raport 2016-2023

202306