Osoby zamieszkałe za granicą, po spełnieniu warunków ustawowych, mogą uzyskać uprawnienia:

 

1. Kombatanta lub ofiary represji

2. Wdowy lub wdowca po kombatancie lub ofierze represji

3. Osoby deportowanej do pracy przymusowej

4. Członka rodziny ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989

5. Osoby świadczącej pracę na rzecz nielegalnych organizacji politycznych i związków zawodowych lub pozostającej bez pracy na skutek represji politycznych

6. Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

7. Żołnierza-górnika

 

Ważne informacje dla wnioskodawców zamieszkałych za granicą

Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim podmioty wykonujące zadania publiczne w Polsce – czyli także Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – dokonują wszelkich czynności urzędowych w języku polskim. Zasada ta odnosi się również do oświadczeń woli, wniosków, podań oraz wszelkich pism składanych w Urzędzie przez wnioskodawców. Dlatego postępowania administracyjne są prowadzone wyłącznie w języku polskim, a strona ma obowiązek składania dokumentów albo wystawionych przez polskie instytucje, albo - gdy posługuje się dokumentem innym niż w języku polskim – złożenia również jego tłumaczenia na język polski.

 

Uprawnienia kombatanckie przysługują osobom, które są obywatelami polskimi lub były nimi w trakcie prowadzenia działalności kombatanckiej lub w czasie doznanych represji. W związku z powyższym, do wniosku o potwierdzenie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej składanego w Urzędzie należy dołączyć kserokopię polskiego paszportu lub dowodu osobistego. W przypadku osób, które nie posiadają obecnie obywatelstwa polskiego, ale posiadały je w czasie doznanych represji, należy przedłożyć kserokopię dokumentu poświadczającego posiadanie w przeszłości obywatelstwa polskiego. W przypadku, gdyby to był dokument wystawiony w innym języku niż polski, należy przedłożyć równocześnie jego tłumaczenie na język polski. Z kolei wdowy ubiegające się o przyznanie uprawnień po zmarłych mężach – kombatantach powinny przedłożyć dowód posiadania statusu emeryta lub rencisty w Polsce bądź w kraju Unii Europejskiej.

 

Świadczenie z tytułu deportacji do pracy przymusowej przysługuje osobom, które są obywatelami polskimi oraz były nimi w czasie doznanych represji. W związku z powyższym, do wniosku o przyznanie uprawnienia do świadczenia pieniężnego składanego w Urzędzie należy dołączyć kserokopię polskiego paszportu lub dowodu osobistego) oraz kserokopię dokumentu poświadczającego posiadanie obywatelstwa polskiego w chwili doznanych represji. W przypadku, gdyby to był dokument wystawiony w innym języku niż polski, należy przedłożyć równocześnie jego tłumaczenie na język polski.


nr 5 (401) Maj

202405