1. Świadczenia pieniężne wypłacane z emeryturą lub rentą:

a) dodatek kombatancki - 294,39 zł,

b) ryczałt energetyczny - 255,17 zł,

c) dodatek kompensacyjny - 44,16 zł.

 

2. Ulgi taryfowe:

a) 50% przy przejazdach miejskimi środkami komunikacji miejskiej,

b) 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:

 

  • kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych,
  • kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.

 

3. Okresy działalności kombatanckiej zalicza się do okresów zatrudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość świadczeń przysługujących pracownikom od pracodawcy.

 

4. Kombatantom pozostającym w zatrudnieniu przysługuje prawo do zwiększenia urlopu wypoczynkowego o 10 dni roboczych, o ile korzystają z urlopu w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w roku.

 

5. Kombatanci mogą na swój wniosek przejść na emeryturę po osiągnięciu 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę, jeżeli mają okres zatrudnienia wymagany do uzyskania emerytury (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949).

 

6. Rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę, wymaga zgody starosty.

 

7. Kombatantom, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

a) nie posiadają prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego,

b) nie osiągają dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników,

c) osiągnęli wiek dla kobiet - 55 lat, dla mężczyzn 60 lat

 

przysługuje świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz ryczałtu energetycznego, dodatek kompensacyjny i 51% ulga taryfowa w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:

 

  • kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych,
  • kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.

 

8. Pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania.

 

9. Pierwszeństwo do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej.

 

10. Prawo do leczenia poza kolejnością.

 

11. Prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Kombatanci i ofiary represji wojennych i okresu powojennego, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

W załączeniu przedstawiamy wzór zaświadczenia o uprawnieniach kombatantów i/lub ofiary represji przyznawanych na podstawie Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 

Korzystanie z uprawnień, o których mowa powyżej nie jest uzależnione od przynależności do jakichkolwiek organizacji, stowarzyszeń, związków itp.


nr 2 (386) Luty 2023

 

2023.02