INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ W URZĘDZIE DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

 

Zasady przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1691 ze zm.). Zgodnie z ww. ustawą nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

 

 

Otwartość naboru oznacza powszechność, jawność i równość ubiegania się o zatrudnienie w służbie cywilnej. Otwartość naboru wyraża się m.in. w obowiązku upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

 

Konkurencyjność naboru oznacza, że w wyniku zastosowanych jednolitych zasad, metod, narzędzi, kryteriów i warunków przeprowadzenia naboru oraz zapewnienia niezmienności wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze podczas wszystkich etapów postępowania zostanie wybrana osoba, która spośród wszystkich kandydatów daje najlepsze gwarancje wykonywania zadań w sposób umożliwiający realizację celów wyznaczonych zarówno dla stanowiska, jak i Urzędu.

 

 

Ubiegając się o wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych należy złożyć aplikację w odpowiedzi na konkretne, aktualne ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w Urzędzie.

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 4 i 5 ww. ustawy,
2. korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

 

UPOWSZECHNIANIE  NABORÓW

 

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Urzędzie organizuje Dyrektor Generalny UdSKiOR.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są:

1. w Bazie Ogłoszeń o Pracę w Służbie Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://nabory.kprm.gov.pl/

2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych https://bip.kombatanci.gov.pl/
3. na stronie internetowej UDSKIOR (
www.kombatanci.gov.pl)
4. w siedzibie UDSKIOR – budynek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Warszawa, ul. Wspólna 2/4) na tablicy ogłoszeń (przy Punkcie Informacyjnym Urzędu - wejście od ul. Żurawiej 3/5).

 

 

PRZYGOTOWANIE  OFERTY

 

W ofercie należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w ogłoszeniu (brak dokumentu stanowi uchybienie formalne, oferta jest odrzucana w toku rekrutacji).

 Standardowe dokumenty składane przez kandydata:

1. list motywacyjny skierowany do Dyrektora Generalnego Urzędu (własnoręcznie podpisany);
2. życiorys (CV);
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (np. świadectwa szkolnego, dyplomu, zaświadczenia o ukończeniu studiów na danym kierunku);

4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia)

5. kopie dokumentów poświadczających znajomość języka obcego na danym poziomie
6. oświadczenia kandydata (własnoręcznie  podpisane) dotyczące:

a) posiadanego obywatelstwa

b) korzystania z pełni praw publicznych

c) nieskazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d) lustracji (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 972 r.)

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

8. kopię dokumentu poświadczającego stopień niepełnosprawności (w przypadku składania aplikacji przez osoby niepełnosprawne, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu zgodnie z ustawą o służbie cywilnej);

W przypadku przedstawiania dokumentów sporządzonych w języku obcym kandydat powinien dołączyć kopie ich tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.

 

 

WZÓR OŚWIADCZEŃ

 

 

INFORMACJA DLA KANDYDATA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

 

Dokumenty należy złożyć z zachowaniem terminu podanego w ogłoszeniu:

1. osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu ul. Wspólna 2/4 Warszawa (wejście do budynku od ulicy Żurawiej 3/5)
2. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

3. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej/UdSKiOR/skrytka

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

 

 

ETAPY NABORU

 

Nabór składa się z następujących etapów:

1. formalna analiza ofert;

2. merytoryczna analiza ofert;
3. pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności;
4. rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

INFORMACJA  O PRZEBIEGU NABORU DLA KANDYDATÓW

 

W trakcie naboru Urząd kontaktuje się (drogą mailową, telefoniczną) wyłącznie z kandydatami zakwalifikowanymi, po formalnej i merytorycznej analizie ofert, do kolejnego etapu naboru (testu wiedzy, rozmowy kwalifikacyjnej). Dla pozostałych kandydatów informacja zwrotna nt. statusu naboru znajduje się  na stronie https://nabory.kprm.gov.pl/Informację o przebiegu naboru/swojej ofercie kandydat może otrzymać telefonicznie w Wydziale Kadr, Szkolenia i Organizacji pod nr 22 336 77 81 (80,82) lub mailowo pod adresem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

ZWROT DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

 

Po zakończeniu naboru dokumenty nie są zwracane kandydatom. Oferty osób niezatrudnionych podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań podanych w ogłoszeniu (z wyjątkiem oświadczeń, listu motywacyjnego) należy przekazywać zatem w postaci kopii.

 

 

KANDYDACI NIEPEŁNOSPRAWNI

 

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na warunkach określonych w ustawie o służbie cywilnej (jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie wynosi poniżej 6% - informacja ta podana jest w ogłoszeniu), po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W treści każdego ogłoszenia zawarta jest informacja o warunkach pracy na danym stanowisku dotycząca sposobu wykonywania zadań oraz charakterystyka miejsca i otoczenia organizacyjnotechnicznego danego stanowiska pracy. Umożliwia to osobom niepełnosprawnym zainteresowanym pracą ocenić własne możliwości i podjąć decyzję o wzięciu udziału w naborze na dane stanowisko.

 

 

CUDZOZIEMCY

 

Zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej dyrektor generalny Urzędu, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach pracy, wskazuje, za zgodą Szefa Służby Cywilnej, stanowiska, o które, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcy potwierdzają posiadanie ww. obywatelstwa stosownym dokumentem urzędowym lub oświadczeniem. Przedstawiają również kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE O NABORACH W SŁUŻBIE CYWILNEJ

 

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/praca

nr 5 (401) Maj

202405