Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Członków Rady powołuje Szef Urzędu spośród kombatantów oraz osób represjonowanych, troszcząc się przy tym o należytą reprezentację poszczególnych środowisk. Składa się ona z 12 do 15 członków. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, spośród swego grona wybierają przewodniczącego, zastępców oraz sekretarza. Rada może powoływać zespoły i komisje problemowe, mające ułatwić realizację jej funkcji.

 

Do zadań Rady należy opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, a także zgłaszanie wniosków bądź postulatów w sprawach istotnych dla kombatantów i osób represjonowanych. Rada może występować z apelami i postulatami do społeczeństwa, środowiska kombatanckiego, jak również do władz państwowych i samorządowych.

 

Rada wyraża swe opinie poprzez uchwały. Przyjmowane są one zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. Wyjątkiem są zagadnienia związane z apelami i postulatami do środowisk kombatanckich, władz państwowych i samorządowych – w takich wypadkach wymagana jest jednomyślność członków Rady.

 

Szef Urzędu informuje członków Rady na najbliższym jej posiedzeniu o przyjęciu bądź odrzuceniu opinii i postulatów zawartych w podjętych uchwałach. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uczestniczy w nich Szef Urzędu lub osoba przez niego wyznaczona. Ponadto w posiedzeniach mogą uczestniczyć zastępcy desygnowani przez członków Rady, jak również eksperci i obserwatorzy zapraszani przez Szefa Urzędu. W okresach między posiedzeniami Rady jej regulaminowe funkcje pełni Prezydium Rady w składzie: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i sekretarz. Decyzje powyższego gremium zapadają jednomyślnie, a następnie przedstawiane są do akceptacji Rady na jej najbliższym posiedzeniu plenarnym.

 

Skład Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

borejko          Kordian Borejko
         Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków
galperyn śp          ppłk Zbigniew Galperyn
         Prezes Związku Powstańców Warszawskich
greenfield bikowska

Pani Janina Greenfield-Żbikowska

Reprezentująca Związek Inwalidów Wojennych RP

kaczorowska śp

Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska

Reprezentująca środowiska emigracyjne

kowalewska śp

mjr Maria Kowalewska

Członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

kruszynski

płk Waldemar Kruszyński

Prezes Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego

maksymowicz

        Janusz Maksymowicz

        Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

nizieński

Bogusław Nizieński

Żołnierz Armii Krajowej, polski prawnik, sędzia, w latach 1999–2004 Rzecznik Interesu Publicznego, Kawaler Orderu Orła Białego

nowakowski

mjr Jakub Nowakowski

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Społeczny Komitet Opieki Nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu Zośka

obrembalska śp

mjr Jadwiga Obrembalska

Prezes Zarządu Głównego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 

pruszyński

ppłk Jerzy Pruszyński

Prezes Zarządu Głównego Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 „Jaworzniacy”

anna stupnicka bando 2 fot. m. starowieyska 1

Anna Stupnicka-Bando

Prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

wolski śp

prof. Wojciech Wolski

Stowarzyszenie Szarych Szeregów

zaborowski

płk dr inż. Zbigniew Zaborowski

Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich

zalewski

Stanisław Zalewski

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

żukowski

mjr prof. Leszek Żukowski

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej


nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309