Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

Zamówienie publiczne prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl przy użyciu dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej Pzp na świadczenie usług polegających na rezerwacji, zakupie i sukcesywnych dostawach biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacji i zakupie miejsc hotelowych w celu zabezpieczenia działalności Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a w szczególności udziału Weteranów walk o Niepodległość RP, działaczy opozycji antykomunistycznej, kierownictwa Urzędu, osób reprezentujących Urząd oraz pracowników Urzędu w obchodach upamiętniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej 08.02.2022 r

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
wordicon large Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ
Załącznik nr 3 do SWZ – PPU
Załącznik nr 4 do SWZ – JEDZ

         Załącznik nr 4a do SWZ – JEDZ (.xml)
wordicon large Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej
wordicon large Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji
wordicon large Załącznik nr 7 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu
wordicon large Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz usług

Modyfikacja SWZ 09.02.2022 r.

SWZ po modyfikacji 09.02.2022 r.

Zapytanie - Wyjaśnienie 09.02.2022 r.

Zapytanie - Wyjaśnienie 14.02.2022 r.

Informacja o kwocie

Zapytanie - Wyjaśnienie 11.03.2022 r.

Zapytanie - Wyjaśnienie 11.03.2022 r. - 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert popr

Wybór oferty
Zamówienie publiczne prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl przy użyciu dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej Pzp na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych przez okres 24 miesięcy.

28.01.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
wordicon large Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
exceliconZałącznik nr 1.1 do SWZ
Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ
Załącznik nr 3 do SWZ – PPU
Załącznik nr 4 do SWZ – JEDZ
wordicon large Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej
wordicon large Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji
wordicon large Załącznik nr 7 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu
wordicon large Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz usług

Zapytanie - Wyjaśnienie 17.02.2022 r.

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne  usługi na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych 29.06.2020 r.

29.06.2020 r.- ogłoszenie o zamówieniu

wordicon large29.06.2020 r. – Formularz oferty (plik edytowalny)

wordicon large29.06.2020 r. – oświadczenie o spełnieniu warunków (plik edytowalny)

02.07.2020 r. – zapytania na temat treści ogłoszenia wraz z odpowiedziami Zamawiającego

15.07.2020 r. – informacja o udzieleniu zamówienia
Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie z wolnej ręki na Zapewnienie usług zabezpieczenia multimedialnego, scenotechnicznego, scenograficznego oraz innych usług w dniach 4-5 października 2019 r. niezbędnych do należytego przeprowadzenia państwowej ceremonii pogrzebowej. 03.10.2019 r. 03.10.2019 r. – informacja o zawarciu umowy/udzieleniu zamówienia
Rezerwacja, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych poza granicami Polski na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 22.11.2018  r. 22.11.2018 r.- ogłoszenie o zamówieniu

 22.11.2018 r. - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

wordicon large 22.11.2018 r. - Wykaz usług (załącznik nr 1)

wordicon large 22.11.2018 r. - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 2)

wordicon large 22.11.2018 r. -Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej (załącznik nr 3)  

wordicon large 22.11.2018 r. - Oświadczenie o braku wydania wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu w uiszczaniu podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (załącznik nr 4 )

wordicon large 22.11.2018 r. -Oświadczenie w sprawie braku wydania środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 5)

wordicon large 22.11.2018 r. - Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego (załącznik nr 6)

wordicon large 22.11.2018 r. -Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (załącznik nr 8)

wordicon large 22.11.2018 r. -Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (załącznik nr 8)

02.01.2019 r. - Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią Zamawiającego

04.01.2019 r. – Informacja z otwarcia ofert

17.01.2019 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na rezerwację, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwację i zakup miejsc hotelowych poza granicami Polski na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 20.06.2018 r.

 20.06.2018 r. - ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ

wordicon large 20.06.2018 r. – Formularz oferty (plik edytowalny)

wordicon large 20.06.2018 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków (plik edytowalny)

 28.06.2018 r. - informacja z otwarcia ofert

 06.07.2018 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 24.07.2018 r. - informacja o zawarciu umowy
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych. 01.06.2018 r.

 01.06.2018 r.- ogłoszenie o zamówieniu

 

wordicon large 01.06.2018 r. – formularz oferty (plik edytowalny)

 

wordicon large 01.06.2018 r.– oświadczenie  o spełnieniu warunków (plik edytowalny)

 

 05.06.2018 r. – zapytania na temat treści ogłoszenia wraz z odpowiedziami Zamawiającego

 

 18.06.2018 r. - informacja o udzieleniu zamówienia

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz usług dodatkowych dla uczestników uroczystości w Izraelu w dniach 11 - 15 marca 2018 roku. 10.01.2018 r.

 10.01.2018 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 10.01.2018 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 12.01.2018 r. - zapytanie wykonawcy na temat treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego

 

 19.01.2018 r. - zapytanie wykonawcy na temat treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego

 

 22.01.2018 r. - informacja z otwarcia ofert

 

 30.01.2018 r. - informacja o wyborze oferty

 

 05.02.2018 r. - informacja o zawarciu umowy

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych 08.12.2017 r. 

 08.12.2017 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 08.12.2017 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 08.12.2017 r. – Formularz oferty dla części I (plik edytowalny)

 

 08.12.2017 r. – Formularz oferty dla części II (plik edytowalny)

 

 08.12.2017 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części I (plik edytowalny)

 

 08.12.2017 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części II (plik edytowalny)

 

 08.12.2017 r. – wykaz usług (plik edytowalny)

 

 13.12.2017 r. – informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 13.12.2017 r. – zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

  13.12.2017 r. – zmodyfikowany Formularz oferty dla części I (plik edytowalny)

 14.12.2017 r. – zapytania wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego

 

 18.12.2017 r. - informacja z otwarcia ofert

 

 20.12.2017 r. - informacja o wyborze ofert

 

 28.12.2017 r. - informacja o zawarciu umowy

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na wyżywienie, transport oraz usługi dodatkowe dla uczestników uroczystości w Republice Włoskiej w dniach 16-21 maja 2017 roku.

12.04.2017 r.

pdficon large 12.04.2017 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

pdficon large 12.04.2017 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wordicon large 12.04.2017 r.– wzór wykazu usług (plik edytowalny)

pdficon large 18.04.2017 r. – wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego

pdficon large 18.04.2017 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach

pdficon large 18.04.2017 r. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pdficon large 05.05.2017 r. - informacja o zawarciu umowy

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych 06.12.2016 r.

pdficon large 06.12.2016 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

pdficon large 06.12.2016 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

pdficon large 06.12.2016 r. – Opis przedmiotu zamówienia dla części I

pdficon large 06.12.2016 r. – Opis przedmiotu zamówienia dla części II

wordicon large 06.12.2016 r. – Formularz oferty dla części I (plik edytowalny)

wordicon large 06.12.2016 r. – Formularz oferty dla części II (plik edytowalny)

pdficon large 06.12.2016 r. – ogólne warunki umowy dla części I

pdficon large 06.12.2016 r. – ogólne warunki umowy dla części II

wordicon large 06.12.2016 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części I (plik edytowalny)

wordicon large 06.12.2016 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części II (plik edytowalny)

wordicon large 06.12.2016 r. – wykaz usług (plik edytowalny)

wordicon large 06.12.2016 r. – wykaz placówek (plik edytowalny)

pdficon large 12.12.2016 r. – zapytania wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego

pdficon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

pdficon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia dla części I

wordicon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowany Formularz oferty dla części I (plik edytowalny)

wordicon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowany Formularz oferty dla części II (plik edytowalny)

wordicon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowane oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części I (plik edytowalny)

wordicon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowane oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części II (plik edytowalny)

 pdficon large 15.12.2016 r. – informacja z otwarcia ofert

pdficon large 21.12.2016 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdficon large 29.12.2016 r. - informacja o udzieleniu zamówienia

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz innych usług komplementarnych.

12.07.2016 r.

pdficon large 12.07.2016 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

pdficon large 12.07.2016 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wordicon large 12.07.2016 r. – wykaz usług (plik edytowalny)

wordicon large 12.07.2016 r. – wykaz placówek (plik edytowalny)

pdficon large 19.07.2016 r. – wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami zamawiającego i zmianami w SIWZ

pdficon large 19.07.2016 r. – SIWZ po zmianach

pdficon large 19.07.2016 r. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pdficon large 26.07.2016 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdficon large 28.07.2016 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Starsze zamówienia publiczne znajdują się na archiwalnej stronie Urzędu

nr 2 (398) 2024 luty

2024 luty