Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Uprzejmie informujemy, że Punkt Informacyjny Urzędu jest czynny w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 8.15 – 16.15
(przerwa w godz. 13.00 – 13.30).

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Urzędem pod nr tel. 22 276 77 77 lub adres e-mail: [email protected].


Dodatkowe numery telefonów do kontaktów: 22 276 77 48, 22 276 77 72, 22 276 77 47, 22 276 77 51, 22 276 77 55.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego i art. 13b ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych.

 

 

I. Rodzaj zadania objętego konkursem ofert

 

Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

 

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi:  250 000 zł.

 

   W ramach tego rodzaju zadania Urząd może sfinansować lub dofinansować pokrycie kosztów zapewnienia kombatantom i innym osobom uprawnionym - wymagającym ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność pielęgnacji i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - opieki, w szczególności: pielęgnacji i opieki w czasie choroby; opieki higienicznej, pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lub w zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza (bez pokrycia kosztów realizacji recept); niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu; pomocy w zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku, pomocy w dotarciu do podmiotów prowadzących działalność leczniczo – rehabilitacyjną oraz pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zapewnieniem opieki wymienionym osobom tj. przeszkolenie osób mających wykonywać ww. czynności, kosztów, takich jak m.in. koszt zakupu akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki.

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji


   1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie rządowych zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszeniu.

   3. Dotacja nie może zostać przyznana na:
      a) część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
      b) zadanie już zrealizowane;
      c) spłatę zaległych zobowiązań;
      d) pokrycie kosztów delegacji służbowych;
      e) bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);
      f) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;
      g) koszty zakupu środków trwałych.
   4. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.
   5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

 

III. Termin i warunki realizacji zadań

 

   1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2022.
   2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.
   3. Oferent realizując zadanie publiczne, jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w zawartej umowie, o czym mowa w art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.
   4. W przypadku gdy całkowity udział środków z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w realizacji zadania publicznego wynosi co najmniej 50 tys. zł, Oferent zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu realizacji zadania publicznego plakatu informacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021 r. poz. 953), chyba że nie można jednoznacznie określić miejsca realizacji publicznego, oraz do zamieszczenia na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada, informacji o treści wymaganej przez to rozporządzenie. Bliższe informacje w tej sprawie dostępne są na stronie internetowej pod adresem:www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne.
   5. Oferent, realizując zadanie publiczne, zobowiązany jest do stosowania  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119  z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), a także ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).

 

 

IV. Termin i formy składania ofert


Wyznacza się termin składania ofert:

      • do 4 marca 2022 r.;


   1. Oferty  należy przesłać do godziny 16:15
      • w formie skanu oferty jako plik pdf na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub
      • dostarczyć bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa w terminie określonym w otwartym konkursie ofert.


 DECYDUJE DATA I GODZINA WPŁYWU OFERTY DO URZĘDU!

 

 

V. Warunki składania oferty

 

   1. Ofertę należy wypełnić czytelnie na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057).
   2. Oferenci realizujący zadanie publiczne muszą prowadzić działalność statutową  w obszarze zadań objętych konkursem.
   3. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia.
   4. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania. Do takiej oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki pomiędzy oferentami, pod rygorem odrzucenia z przyczyn formalnych.
   5. Wymagane jest wypełnienie w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w części III oferty pkt. 6, z określeniem wskaźnika rezultatu oraz sposobu jego monitorowania.
   6. Niezbędne jest podanie nazw rodzajów kosztów w tabeli: Zestawienie kosztów realizacji zadania.
   7. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 20% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego. Katalog kosztów administracyjnych ujęty został w pliku do pobrania: Katalog kosztów administracyjnych.
   8. Wniesienie wkładu finansowego własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.
   9. W przypadku planowanego pokrywania kosztów z wkładu osobowego i/lub rzeczowego, obowiązkowe jest wskazanie w części VI oferty w Innych informacjach nazw tych kosztów oraz oszacowanie ich wartości. Nie podanie powyższej informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
   10. Wysokość wkładu rzeczowego powinna zostać potwierdzona wyceną, umową, dokumentami księgowymi, kosztorysem itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w formie załącznika do oferty.
   11. Wniesienie wkładu osobowego i rzeczowego nie jest obowiązkowe.
   12. Kopie wymaganych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność  z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

 

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty


   1. Szef Urzędu rozpatruje ofertę w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert.
   2. Szef Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym  w ogłoszeniu; oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   3. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
   4. Otwarty konkurs ofert kończy się po upływie terminu składania ofert przewidzianego w niniejszym ogłoszeniu.
   5. Odrzuceniu podlega:
      a) pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057);
      b) oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;
      c) oferta niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu;
      d) oferta złożona na termin konkursowy niepozwalający na jej rozpatrzenie przed datą realizacji zadania;
      e) oferta złożona po terminie składania ofert;
      f) oferta obejmująca więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia;
      g) oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowana  w zakresie działalności gospodarczej w przypadku organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

 

 

VII. Warunki zawarcia umowy

 

   1. W przypadku gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do złożenia aktualizacji kosztorysu.
   2. Z zastrzeżeniem ust. 3, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:
      a) aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – składany oddzielnie do każdej umowy, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wydany najpóźniej  na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta;
      b) aktualny statut.
   3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:
      a) zaświadczenie o osobowości prawnej;
      b) upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub w przypadku innego oferenta inne stosowne upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.
   4. Nieprzedłożenie ww. dokumentów oraz zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu niegwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

 

 

VIII. Inne postawienia dotyczące wykonania zadania publicznego

 

   1. W trakcie realizacji zadania publicznego dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcia te nie mogą przekroczyć 20 %.
   2. Wydatki finansowe poniesione podczas realizacji zadania rozliczane będą jedynie na podstawie dowodów księgowych spełniających warunki określone w przepisach ustaw o rachunkowości oraz o podatku od towarów i usług.
   3. Dowody księgowe powinny zawierać dane szczegółowe identyfikujące  wykonaną usługę lub zakup towaru (tj. określenie liczb jednostkowych: osób, sztuk, dni itp.).
   4. Dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych wydatków finansowych muszą być wystawione na Zleceniobiorcę i przez niego opłacone.
   5. Podatek od osób fizycznych oraz składki ZUS należy opłacić w terminie określonym w umowie.
   6. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów, działań oraz prawidłowości poniesionych kosztów.
   7. W przypadku, o którym mowa w pkt III.4 niniejszego Ogłoszenia, Oferent zobowiązany jest do złożenia, w terminie złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, potwierdzenia umieszczenia w miejscu realizacji zadania publicznego plakatu informacyjnego, w formie zdjęcia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , oraz do złożenia dowodu zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o treści wskazanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w formie print screenu na w/w adres. Natomiast gdy Oferent nie posiada strony internetowej, w terminie o którym mowa w zd. 1 przekazuje na w/w adres informację o jej nie posiadaniu.

Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie rządowych zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu znajdują się poniżej.

 

 

Pliki do pobrania:
   1. Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie rządowych zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego;
   2. OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO;
   3. SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO;
   4. Katalog kosztów administracyjnych;
   5. Dokumenty do aktualizacji
      Zaktualizowana kalkulacja kosztów realizacji zdania;
      Zaktualizowane informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania;
      Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania.
      
Informacja o zrealizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   • w 2021 r.:

Rodzaj zadania publicznego Ilość dotowanych przedsięwzięć Ogólna kwota (w zł)
Wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego 36 1 500 000,00 zł
Ogółem:          36
1 500 000,00 zł

   • w 2020 r.:

 Rodzaj zadania publicznego  Ilość dotowanych przedsięwzięć  Ogólna kwota (w zł)
 Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami  2  93 150,00 zł
Wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego 22 1 900 000,00 zł
 Ogółem:          24
 1 993 150,00 zł

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
   1. Administratorem danych osobowych jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować listownie z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO.
   4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
      a) przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na rok 2022, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty - także w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy na realizację zadania publicznego określonego w złożonej ofercie,
      b) realizacji prawa dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią;
      c) udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
      d) archiwizacji dokumentów w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
      e) statystycznym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
   5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
      a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
      b) organy władzy publicznej i inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
   6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na rok 2022, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty - także przez okres konieczny dla wykonania i rozliczenia umowy wykonania umowy na realizację zadania publicznego określonego w złożonej ofercie. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji innych celów wskazanych w pkt 4 lit. b-c oraz przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
   7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
      a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
      b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
      c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
          dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
          dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
          dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
      d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
          osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
          przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
          Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
          osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
      e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
          przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
          przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
      f) w zakresie, w którym przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
   8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jej udzielenie jest warunkiem udziału w otwartym konkursie ofert. Późniejsze wycofanie zgody nie ma wpływu na czynności podjęte przez Administratora przed cofnięciem zgody.
   10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kalendarium

Grudzień
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pożegnania

Z głębokim smutkiem
przyjąłem wiadomość o śmierci

ŚP
mec. Waleriana Jana Piotrowskiego

 

wybitnego prawnika, polityka i działacza społecznego,
urodzonego 11 grudnia 1927 roku w Grodzisku Wielkopolskim.

nr 10 (394) Październik 2023

202310