Przypominamy Państwu, że od 30 października 2018 r osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich mogą korzystać z nowych uprawnień w zakresie opieki zdrowotnej. Mogą one poza kolejnością korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także są uprawnione do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (lekarzy specjalistów) bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Osobom tym przysługuje także prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej. Ponadto, samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom deportowanym do pracy przymusowej lub osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z ww. uprawnień jest legitymacja, którą wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W legitymacji ujawnione są: imię, nazwisko oraz PESEL jej posiadacza. Aby taką legitymacje otrzymać należy wypełnić, podpisać i wysłać do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub złożyć w Punkcie informacyjnym (wejście od ul. Żurawiej 3/5) wniosek DOC / PDF

Wniosek o wydanie legitymacji może złożyć każda osoba, której Szef Urzędu przyznał decyzją administracyjną uprawnienie do świadczenia pieniężnego dla osoby deportowanej do pracy przymusowej oraz osadzonej w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

 

Zachęcamy wszystkie osoby uprawnione do składania wniosków o wydanie legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub ZSRR.