Uprawnienia wynikające z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 • Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich - DOC / PDF
 • Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich - DOC / PDF
 • Wniosek dla wdowy (wdowca) emeryta i rencisty pozostałych po kombatancie - DOC / PDF
 • Wniosek o wydanie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów - DOC / PDF

Uprawnienia wynikające z ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Uprawnienia wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • Wniosek o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych - DOC / PDF
 • Wniosek o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych dla osób mieszkających poza granicami UE - DOC / PDF
 • Wniosek dla członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych - DOC / PDF
 • Oświadczenie w sprawie działalności w opozycji antykomunistycznej lub podlegania represjom - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających poza granicami UE - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających poza granicami UE - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających poza granicami UE - DOC / PDF
 • Wniosek o zmianę sposobu wypłaty świadczenia pieniężnego - DOC / PDF

Uprawnienia przysługujące rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989

 • Wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego tytułem zadośćuczynienia rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 - DOC / PDF

Uprawnienia dla celów emerytalno-rentowych o nielegalnej działalności opozycyjnej w latach 1956-1989

 • Wniosek o wydanie decyzji o potwierdzeniu świadczenia pracy na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS) - DOC / PDF
 • Wniosek o wydanie decyzji o potwierdzeniu świadczenia pracy na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS) dla osób mieszkających poza granicami UE - DOC / PDF
 • Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej niewykonywanie pracy z przyczyn politycznych przed dniem 4 czerwca 1989 roku (art. 6 ust. 2 pkt 6 "a" ustawy o emeryturach i rentach z FUS) - DOC / PDF
 • Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej niewykonywanie pracy z przyczyn politycznych przed dniem 4 czerwca 1989 roku (art. 6 ust. 2 pkt 6 "a" ustawy o emeryturach i rentach z FUS) dla osób mieszkających poza granicami UE - DOC / PDF

Wyróżnienia honorowe

Inne
 • Oświadczenie potwierdzające fakt nieosiągania dochodu
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień, określonych w art. 46 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki - DOC / PDF
 • Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w 2019 roku - DOC / PDF
 • Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe
 • Wniosek o dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego dla członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP (dla przedstawiających fakturę VAT) - DOC / PDF
 • Wniosek o dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego dla członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP (dla przedstawiających fakturę pro forma) - DOC / PDF