Uprawnienia wynikające z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Uprawnienia wynikające z ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Uprawnienia wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Uprawnienia przysługujące rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989

Uprawnienia dla celów emerytalno-rentowych o nielegalnej działalności opozycyjnej w latach 1956-1989

Wyróżnienia honorowe

Inne