Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działająca przy Szefie UdSKiOR Janie Józefie Kasprzyku wybrała 29 września br. swoje prezydium. Kombatanci reprezentujący wszystkie środowiska weteranów walk o Niepodległość wybrali sędziego Bogusława Nizieńskiego, żołnierza WiN i Kanclerza Kapituły Orderu Orła Białego, przewodniczącym Rady.

 

Wiceprzewodniczącymi Rady zostali:

prof. Leszek Żukowski - Prezes ZG Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

płk Ryszard Sobierajski - Prezes ZG Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

płk Marian Kazubski - Prezes ZG Związku Inwalidów Wojennych RP

a sekretarzem Rady:

kpt Jerzy Pruszyński  - Prezes ZG Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 „Jaworzniacy”.

 

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Członków Rady powołuje Szef Urzędu spośród kombatantów oraz osób represjonowanych, troszcząc się przy tym o należytą reprezentację poszczególnych środowisk. Składa się ona z 12 do 15 członków. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, spośród swego grona wybierają przewodniczącego, zastępców oraz sekretarza. Rada może powoływać zespoły i komisje problemowe, mające ułatwić realizację jej funkcji. Do zadań Rady należy opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, a także zgłaszanie wniosków bądź postulatów w sprawach istotnych dla kombatantów i osób represjonowanych. Rada może występować z apelami i postulatami do społeczeństwa, środowiska kombatanckiego, jak również do władz państwowych i samorządowych. Rada wyraża swe opinie poprzez uchwały. Przyjmowane są one zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. Wyjątkiem są zagadnienia związane z apelami i postulatami do środowisk kombatanckich, władz państwowych i samorządowych – w takich wypadkach wymagana jest jednomyślność członków Rady.