Uprzejmie informujemy, że od dnia 9 października 2021 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdza uprawnienia kombatanckie osobom, które przebywały w obozie przejściowym w Pruszkowie.


W dniu 1 października 2021 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości. Na mocy tego Rozporządzenia rozszerzona została o obóz przejściowy w Pruszkowie (Dulag 121) lista miejsc odosobnienia, w których przebywanie w czasie II wojny światowej umożliwia uzyskanie uprawnień kombatanckich. Nowe przepisy weszły w życie 9 października 2021 roku.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień kombatanckich, które były wywiezione do obozu przejściowego w Pruszkowie prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich oraz przesłanie go do Urzędu. Do wniosku należy załączyć życiorys oraz dowody potwierdzające przebywanie w obozie przejściowym. Osoby, które wcześniej występowały do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o potwierdzenie uprawnień kombatanckich z tytułu przebywania w obozie przejściowym w Pruszkowie lub o przyznanie świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych do pracy przymusowej po pobycie w tym obozie prosimy o podanie tej informacji we wniosku. W nowym postępowaniu będziemy mogli wykorzystać dowody zebrane we wcześniejszych postępowaniach.

Dla osób zainteresowanych przygotowaliśmy specjalny Informator, który będzie pomocny w przygotowaniu wniosku o potwierdzenie uprawnień kombatanckich z tytułu pobytu w obozie przejściowym w Pruszkowie.

nr 7 (403) Lipiec

K07