Wnioski o nadanie Krzyża Zesłańców Sybiru osobom posiadającym obywatelstwo polskie i zamieszkałym stale w Polsce przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Z inicjatywą uhonorowania tych osób występują do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych władze naczelne związków i stowarzyszeń kombatanckich. Wnioski kierowane do Urzędu bezpośrednio przez władze struktur terenowych nie będą rozpatrywane. Po stwierdzeniu zasadności składanych propozycji, Departament Uroczystości sporządza przewidziany zarządzeniem Prezydenta RP, stosowny wykaz i po akceptacji Szefa Urzędu - za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego - przesyła go wraz z wnioskami do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie ważne jest właściwe sporządzenie wniosku. Powinien być wypełniony pismem maszynowym (drukowany komputerowo). Wnioski wypełnione odręcznie nie będą przyjmowane do realizacji.

 

Ponadto w odpowiednich rubrykach należy wpisać:

1. nazwę jednostki organizacyjnej związku lub stowarzyszenia, w której sporządzono wniosek,

2. nazwę miejscowości będącej siedzibą tej jednostki organizacyjnej,

3. sygnaturę (np. ZG 1/12), która składa się z: literowego (2 do 4 liter) oznaczenia jednostki organizacyjnej; numeru ewidencyjnego z DEWD,

4. datę sporządzenia wniosku,

5. numer egzemplarza wniosku (jeżeli wniosek wykonywany jest w jednym egzemplarzu należy wpisać – „egzemplarz pojedynczy”).

 

Podobnie, na drugiej stronie wniosku - oprócz wymienionego już numeru ewidencyjnego - należy wpisać numer egzemplarza wniosku (ewentualnie „egzemplarz pojedynczy”), liczbę wykonanych egzemplarzy oraz nazwisko osoby sporządzającej wniosek. Pismo przewodnie, za którym będą przesyłane do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wnioski o nadanie Krzyża Zesłańców Sybiru (również w korespondencji pomiędzy strukturami związków i stowarzyszeń kombatanckich) powinno zawierać wpis o ilości załączników.

 

Znajdujące się na pierwszej stronie formularza rubryki, przeznaczone na wpis numeru rejestru i numeru pozycji w wykazie, należy pozostawić bez żadnych wpisów – zostaną one wypełnione w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Kancelarii Prezydenta RP.

Sporządzający wniosek powinien umieścić swoją pieczęć i podpis w rubryce 13 pod uzasadnieniem wniosku, a rubrykę numer 14 pozostawić na wpis władz naczelnych związku lub stowarzyszenia kombatanckiego. Wolną pozostawia się rubrykę 15 wniosku.

 

Przy rozpatrywaniu przedłożonych wniosków istotne jest, aby ich uzasadnienie było zgodne z wymaganiami zawartymi w § 3 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru. Uzasadnienie powinno zawierać informację: czy osoba proponowana do odznaczenia w chwili deportacji posiadała obywatelstwo polskie; czas i miejsce deportacji; w przypadku osoby urodzonej na zesłaniu - czy w chwili deportacji choćby jedno z rodziców posiadało obywatelstwo polskie. Należy również załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających fakt deportacji.

 

Wnioski o nadanie Krzyża osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego lub zamieszkałym stale za granicą przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej minister właściwy dla spraw zagranicznych. Wnioski o uhonorowanie tych osób składają do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych lub urzędów konsularnych – władze związków i stowarzyszeń kombatanckich, funkcjonujących w kraju pobytu.

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 186) o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta jest urzędem administracji rządowej, przy pomocy którego Rzecznik Praw Pacjenta wykonuje swoje zadania w zakresie ochrony praw pacjenta określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.

 

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

 

Rzecznik może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.

 

 

Rzecznik Praw Pacjenta

 

ul. Płocka 11/13

01-231 Warszawa

 

 

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

800-190-590

czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00

 

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 58
fax.: (22) 532 - 83 - 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjęcia interesantów w Biurze
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

http://www.bpp.gov.pl/


Świadczenia specjalne są szczególnym rodzajem rent przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów wyłącznie weteranom II wojny światowej zamieszkałym w państwach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Otrzymują je osoby, które:

 • legitymowały się polskim obywatelstwem we wrześniu 1939 roku i pełniły służbę w polskich lub sojuszniczych, regularnych lub konspiracyjnych formacjach wojskowych albo powadziły tajne nauczanie;
 • nigdy nie posiadały obywatelstwa polskiego, ale są polskiego pochodzenia i pełniły służbę w polskich formacjach wojskowych.

Świadczenie specjalne przyznawane jest w jednakowej wysokości wszystkim uprawnionym i wynosi ok. 100 USD na kwartał. Nie podlega ono dziedziczeniu przez członków rodziny.

 

Wnioski o przyznanie tego rodzaju świadczeń przyjmują odpowiednie dla miejsca zamieszkania polskie placówki dyplomatyczne. Świadczenie specjalne wypłacane jest kombatantom za pośrednictwem konsulatów RP. Fakt korzystania ze świadczeń specjalnych nie jest równoznaczny z posiadaniem polskich uprawnień kombatanckich.

Polacy zamieszkali za granicą mogą ubiegać się o stałą pomoc finansową. Jest ona udzielana na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach (...), dającego Prezesowi Rady Ministrów uprawnienie do przyznawania w szczególnie uzasadnionych przypadkach renty specjalnej.

 

Wnioski w tego rodzaju sprawach dotyczące osób szczególnie zasłużonych dla państwa polskiego i społeczności polonijnej kierują do Prezesa Rady Ministrów konsulaty RP. Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek umotywowania wniosku i przedstawienia powodów, dla których zgłaszana osoba powinna być traktowana w sposób wyjątkowy. Argumenty powinny być udokumentowane. Znaczący wpływ na decyzję mają szczególne okoliczności, jakie spowodowały obecną trudną sytuację materialną, a także informacja, co stanowiło dotychczasowe źródło utrzymania i dlaczego zainteresowany pomocą nie ma emerytury lub renty w kraju zamieszkania. Sama działalność kombatancka lub doznane represje nie są wystarczającą podstawą do przyznania tego świadczenia. Wnioski o przyznanie renty specjalnej przyjmuje:

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Osoba legitymująca się decyzją o przyznaniu uprawnień kombatanckich lub uprawnień przysługujących wdowie po kombatancie, która przedstawi dokumenty potwierdzające fakt znajdowania się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, może otrzymać pomoc ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu. Pomoc taka kierowana jest do osób przebywających na stałe lub czasowo w Polsce i nie jest przekazywana za granicę.

nr 7 (403) Lipiec

K07