Pomoc pieniężna dla kombatantów i ofiar represji

Kombatantom oraz ofiarom represji, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, może być przyznana pomoc pieniężna jednorazowa lub okresowa.

 

Pomoc pieniężna przyznawana jest, w drodze decyzji administracyjnej, przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby uprawnionej.

 

 

Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana w szczególności na pokrycie – w części lub w całości - kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności (wniosek - PDF).

 

Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana, jeżeli:

 1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 290% najniższej emerytury, ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.), zwanej dalej „najniższą emeryturą” (od dnia 1 marca 2024 roku jest to 5164,78 zł).
 2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2024 roku jest to 3918,11 zł).
 3. dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2024 roku jest to kwota 6233,36 zł), w przypadku gdy wnioskodawca:
  1. pobiera rentę inwalidy wojennego lub wojskowego,
  2. jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji.
Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana do wysokości 150% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2024 roku jest to kwota 2671,44 zł), przy czym pomoc przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu wyrobów medycznych może być przyznana do wysokości 350% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2024 roku jest to kwota  6233,36 zł), a na dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności może być przyznana do wysokości 450% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2024 roku jest to kwota 8014,32 zł).

 

Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym.

 

 

Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana w szczególności na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne, opłacenie pomocy pielęgnacyjnej niezbędnej z uwagi na wiek oraz stan zdrowia (wniosek - PDF).

 

Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana, jeżeli:

 1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2024 roku jest to kwota 3918,11 zł);
 2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2024 roku jest to kwota 2671,44 zł).

Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie (od dnia 1 marca 2024 roku jest to kwota 1780,96 zł).

 

Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana na okres do 6 miesięcy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

 

 

Pomoc pieniężna dla wdów i wdowców po kombatantach i ofiarach represji

 

Wdowom i wdowcom po kombatantach oraz ofiarach represji, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, może być przyznana jednorazowa pomoc pieniężna.

 

Pomoc pieniężna przyznawana jest, w drodze decyzji administracyjnej, przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby uprawnionej.

 

Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana w szczególności na pokrycie – w części lub w całości - kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności (wniosek - PDF).

 

Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana, jeżeli:

 1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 290% najniższej emerytury, ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.), zwanej dalej „najniższą emeryturą” (od dnia 1 marca 2024 roku jest to kwota 5164,78 zł).
 2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2024 roku jest to kwota 3918,11 zł).
 3. dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% najniższej emerytury, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji, (od dnia 1 marca 2024 roku jest to kwota 6233,36 zł).

 

Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana do wysokości 150% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2024 roku jest to kwota 2671,44 zł), przy czym pomoc przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu wyrobów medycznych może być przyznana do wysokości 350% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2024 roku jest to kwota 6233,36 zł), a na dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności może być przyznana do wysokości 450% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2024 roku jest to kwota 8014,32 zł).

 

Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym.


 

nr 5 (401) Maj

202405