Kwestię uzyskania uprawnień przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (zwanym żołnierzami - górnikami) normuje ustawa z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1373). Świadczenia pieniężne określone w niniejszej ustawie są przyznawane przez organy emerytalno-rentowe na podstawie zaświadczeń wystawianych przez wojskowych komendantów uzupełnień. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nie uczestniczy w prowadzonych przez te organy postępowaniach.

 

 

I. Uzyskiwanie zaświadczenia potwierdzającego prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydaje zaświadczenia o prawie do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, którzy otrzymali jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych bądź w odniesieniu do których orzeczone zostało inwalidztwo będące następstwem przymusowego zatrudnienia, w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (DOC / PDF).

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający uzyskanie jednorazowego odszkodowania w związku z przymusowym zatrudnieniem w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych lub dokument potwierdzający orzeczenie inwalidztwa będącego następstwem przymusowego zatrudnienia w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  2. pełnomocnictwo (w przypadku osób działających przez pełnomocnika).

Wniosek można złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu albo przesłać pocztą na adres Urzędu.

 

 

II. Uzyskiwanie zaświadczenia potwierdzającego prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także do uzyskania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

 

Żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydaje zaświadczenia o prawie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także do uzyskania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (DOC / PDF).

 

W przypadku osób działających przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo.

 

Wniosek można złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu albo przesłać pocztą na adres Urzędu.

 

 

Uwaga: Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.


 

nr 2 (398) 2024 luty

2024 luty