Decyzje o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby.

 

Wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza  (DOC / PDF).

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. życiorys za szczególnym uwzględnieniem działalności kombatanckiej lub doznanych represji,

2. aktualna fotografia w formacie 3x4 cm (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia),

3. dowody potwierdzające działalność kombatancką lub doznane represje (np. dokumenty pochodzące z okresu działalności kombatanckiej lub doznanych represji, zaświadczenia właściwych instytucji, urzędów i archiwów, publikacje, opinie środowiska kombatanckiego, pisemne oświadczenia świadków),

4. pełnomocnictwo (w przypadku osób działających przez pełnomocnika).

 

Uwaga: Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 

 

Wniosek można złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu albo nadesłać pocztą na adres Urzędu.


nr 5 (401) Maj

202405