Decyzje o przyznaniu uprawnień przysługujących wdowom lub wdowcom pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku osoby zainteresowanej.

 

Wniosek należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (PDF).

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. odpis aktu zgonu małżonka;

2. jedną aktualną fotografię w formacie 3 x 4 cm (opisaną na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia);

3. dowód posiadania statusu emeryta lub rencisty (np. legitymację emeryta lub rencisty, odcinek emerytury lub renty);

        4. dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego lub Kartę Polaka.

 

W przypadku, gdy zmarły małżonek nie posiadał uprawnień na podstawie ustawy o kombatantach..., do wniosku należy ponadto dołączyć:

1. krótki opis działalności kombatanckiej lub/i represji (rodzaj i okres), jakim był poddany;

2. dowody potwierdzające działalność kombatancką bądź doznane represje (np. dokumenty pochodzące z okresu działalności kombatanckiej lub represji, zaświadczenia właściwych instytucji, urzędów i archiwów, publikacje, opinie środowisk kombatanckich lub osób represjonowanych, pisemne oświadczenia świadków);

3. pełnomocnictwo (w przypadku osób działających przez pełnomocnika).

 

Uwaga: Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 

 

Wniosek można nadesłać pocztą na adres Urzędu albo złożyć osobiście w punkcie informacyjnym.


nr 7 (403) Lipiec

K07