Wdowom lub wdowcom - emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne - pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych przysługują poniższe świadczenia pieniężne:

 

1. ryczałt energetyczny - 179,81 zł;

 

2. dodatek kompensacyjny - 35,95 zł.

 

3. ulga taryfowa w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:

a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych,

b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.

 

Wdowy lub wdowcy pozostali po kombatantach i ofiarach represji wojennych i okresu powojennego, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Powyższe uprawnienia wdów i wdowców przysługują osobom posiadającym obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 i 1669).

 

W załączeniu przedstawiamy wzór zaświadczenia o uprawnieniach dla wdowy/wdowca po kombatancie lub ofierze represji przyznawanych na podstawie Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 

Korzystanie z uprawnień, o których mowa powyżej nie jest uzależnione od przynależności do jakichkolwiek organizacji, stowarzyszeń, związków itp.