Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2019 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

 

I. Rodzaje zadań objętych konkursem ofert

1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

 

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 1 100 000 zł.

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2.Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszeniu.

 

3. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.

 

4. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia.

 

5. Dotacja nie może zostać przyznana na:

 • część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

 • zadanie już zrealizowane;

 • spłatę zaległych zobowiązań;

 • bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);

 • koszty powoływania i funkcjonowania oddziałów, klubów lub innych jednostek;

 • wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;

 • koszty zakupu środków trwałych;

 • koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji;

 • wycieczki;

 • koszty obsługi wojewódzkich i powiatowych rad kombatanckich;

 • koszty współczesnych pochówków i nagrobków;

 • wybicie wewnątrzorganizacyjnych odznak, medali itp.

6. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację.

 

7. Podmiot składający ofertę dotyczącą: medalu, sztandaru, pomnika lub tablicy, załącza odpowiednio: projekt medalu, projekt sztandaru, projekt wykonawczy obiektu (pomnika, tablicy itd.) wraz z opinią Instytutu Pamięci Narodowej i pisemną zgodą dysponenta terenu.

 

8. Kopie wymaganych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

 

9. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

 

 

III. Terminy i warunki realizacji zadań

1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2019.

 

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

 

IV. Terminy składania ofert

1. Wyznacza się następujące terminy składania ofert:

 • do 31 stycznia 2019 r.;
 • do 26 kwietnia 2019 r.;
 • do 6 września 2019 r.

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

2. Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym konkursie ofert .

 

 

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Szef Urzędu rozpatruje ofertę w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert.

 

2. W odniesieniu do ofert, które wpłyną do Urzędu co najmniej na 15 dni przed upływem terminu składania ofert, Urząd może wezwać oferenta do uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty, na której brakuje wymaganych podpisów, lub: zawierającej oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie.

 

3.Szef Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu; oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

4. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

 

5. Otwarty konkurs ofert kończy się po upływie ostatniego terminu składania ofert przewidzianego w niniejszym ogłoszeniu lub po wyczerpaniu środków finansowych.

 

6. Odrzuceniu podlega:

 1. pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300);
 2. oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;
 3. oferta niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu;
 4. oferta złożona na termin konkursowy niepozwalający na jej rozpatrzenie przed datą realizacji zadania;
 5. oferta złożona po terminie składania ofert;
 6. oferta obejmująca więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia;
 7. oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowane w zakresie działalności gospodarczej w przypadku organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

VI. Warunki zawarcia umowy

1. W przypadku gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do złożenia aktualizacji kosztorysu.

 

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:

 1. aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – składany oddzielnie do każdej umowy, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym,wydany najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta;
 2. aktualny statut.

3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, do umowy załączają:

 1. zaświadczenie o osobowości prawnej;
 2. upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub w przypadku innego oferenta inne stosowne upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.

4. Nieprzedłożenie ww. dokumentów oraz zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu niegwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

 

 

Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl

 

 

I n f o r m a c j a
o zrealizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zadaniach publicznych tego

samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych

organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa

w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 • w 2018 r.:

 

Rodzaj zadania publicznego

Liczba dotowanych przedsięwzięć

Ogólna kwota (w zł)

Uroczystości krajowe

38

325 600,00 zł

Uroczystości za granicą

21

408 000,00 zł

Rekonstrukcje

7

64 000,00 zł

Konferencje

6

60 000,00 zł

Konkursy

5

40 000,00 zł

Koncerty

4

89 000,00 zł

Festiwale

2

28 000,00 zł

Rajdy

4

23 000,00 zł

Pomnik

1

2 000,00 zł

Tablice

2

4 000,00 zł

ogółem:

90

1 043 600,00 zł

 

 

 

 • w 2017 r.:

Rodzaj zadania publicznego

Liczba dotowanych przedsięwzięć

Ogólna kwota (w zł)

Uroczystości krajowe

45

398 300,00 zł

Uroczystości za granicą

18

340 000,00 zł

Rajdy

9

110 000,00 zł

Rekonstrukcje

7

52 000,00 zł

Konkursy

5

52 000,00 zł

Konferencje

9

91 000,00 zł

Koncerty

7

125 000,00 zł

Medal

1

5 900,00 zł

Pomnik

1

10 000,00 zł

Festiwale filmowe

2

50 000,00 zł

Gra miejska

1

12 000,00 zł

Spektakl

1

6 000,00 zł

ogółem:

106

1 252 200,00 zł

 

 

Pliki do pobrania:

 

1. Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego

 

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

3. Dokumenty do aktualizacji kosztorysu