Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2017 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego.

 

I. Rodzaje zadań objętych konkursem ofert

ZADANIE NR 1: Wykonywanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego,

ZADANIE NR 2: Zakup sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

 

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 150 000 zł.

 

W ramach tego rodzaju zadań Urząd może sfinansować lub dofinansować pokrycie kosztów zapewnienia kombatantom i innym osobom uprawnionym - wymagającym ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność pielęgnacji i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - opieki, w szczególności: pielęgnacji i opieki w czasie choroby; opieki higienicznej, pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lub w zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza; niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu; pomocy w zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku, pomocy w dotarciu do podmiotów prowadzących działalność leczniczo – rehabilitacyjną oraz pokrycie innych kosztów, bezpośrednio związanych z zapewnieniem opieki wymienionym osobom, przeszkolenie osób mających wykonywać ww. czynności, kosztów, takich jak m.in. koszt zakupu sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieo kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w Zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym.

3. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.

4. Dotacja nie może zostać przyznana na:

a) zadanie już zrealizowane;

b) spłatę zaległych zobowiązań;

c) bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);

d) koszty powoływania i funkcjonowania oddziałów, klubów lub innych jednostek;

e) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;

f) koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji;

g) część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

5. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami, odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację.

6. Terenowe jednostki organizacji pozarządowych (oddziały, koła itp.) składają oferty za pośrednictwem zarządów głównych.

7. Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym konkursie ofert  (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

8. Kopie wymaganych dokumentów na każdej stronie powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

9. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadań

1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2017.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

IV. Terminy składania ofert

Wyznacza się następujące terminy składania ofert:

1. do 15 marca 2017 r.;

2. do 1 września 2017 r.

 

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Szef Urzędu rozpatruje ofertę w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. W odniesieniu do ofert, które wpłyną do Urzędu co najmniej na 15 dni przed upływem terminu składania ofert, Urząd może wezwać oferenta do uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty, na której brakuje wymaganych podpisów, lub: zawierającej oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie lub z pustymi rubrykami, oferty, do której nie dołączono wymaganych lub właściwie podpisanych załączników, właściwie poświadczonych kopii wymaganych dokumentów.

3. Szef Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu, oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

5. Otwarty konkurs ofert kończy się po upływie ostatniego terminu składania ofert przewidzianego w niniejszym ogłoszeniu. 

6. Odrzuceniu podlega:

a) pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300);

b) oferta niespełniająca wymogów formalnych, w tym określonych w niniejszym ogłoszeniu,  i nie uzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu;

c) oferta złożona po terminie składania ofert;

d) oferta dotycząca zadania przewidzianego do realizacji przed upływem terminu rozpoznania oferty przez Szefa Urzędu przewidzianego w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert;

e) oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;

f) oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowane w zakresie działalności gospodarczej;

g) oferta obejmująca więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszeniu.

7. Urząd może wezwać oferenta do aktualizacji kosztorysu, jeżeli przyznana dotacja będzie niższa od kwoty wnioskowanej.

8. Nieprzedłożenie zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu nie gwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

 

Zarządzenie Szefa Urzędu z 14 lutego 2017 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Gabinet Szefa Urzędu, Wydział do Spraw Dotacji, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. (22) 661 89 93, (22) 661 87 04; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub ze strony internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl

 

I n f o r m a c j a


o zrealizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

  • w 2016 r.:
Rodzaj zadania publicznego Ilość dotowanych przedsięwzięć Ogólna kwota (w zł)
Zakup sprzętów, akcesoriów
i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami i osobami represjonowanymi
                        2 42 388,87 zł
Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych                         4 104 392,00 zł
ogółem:                         6 146 780,87 zł

 

  • w 2015 r.:
Rodzaj zadania publicznego Ilość dotowanych przedsięwzięć Ogólna kwota (w zł)
Zakup sprzętów, akcesoriów
i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami i osobami represjonowanymi
                        2 50 079,69 zł
Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych                         1 8 500 zł
ogółem:                         3 58 579,69 zł

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym

 

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

a) wzór oferty;

b) wzór sprawozdania