1. Świadczenie pieniężne

 

Osobie uprawnionej, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego w kwocie renty socjalnej, tj. 1388,44 zł miesięcznie (od 1 marca 2022 roku).

 

Świadczenie pieniężne przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, organ rentowy, na wniosek osoby uprawnionej.

 

Do ww. świadczenia przysługuje dodatek pielęgnacyjny na zasadach określonych w art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że dodatek pielęgnacyjny z tytułu orzeczenia niezdolności do samodzielnej egzystencji przysługuje w wysokości zwiększonej o 50%. W razie zbiegu prawa do dodatku pielęgnacyjnego określonego ustawą o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych z prawem do dodatku pielęgnacyjnego ustalonym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje tylko jeden dodatek.

 

Świadczenie przysługuje w czasie pobytu osoby uprawnionej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli osoba uprawniona pobiera emeryturę lub rentę, w tym świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej, wypłacaną kwotę świadczenia zmniejsza się o 50% miesięcznie, chyba że wypłata emerytury lub renty z innego tytułu została zawieszona.

 

 

2. Ryczałt energetyczny

 

Osobie uprawnionej, której ustalono prawo do świadczenia, przysługuje ryczałt energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 ze zm.). W razie zbiegu prawa do ryczałtu energetycznego z różnych tytułów osobie uprawnionej przysługuje jeden ryczałt energetyczny. Ryczałt energetyczny jest wypłacany osobie uprawnionej wraz ze świadczeniem. Aktualna wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 192,58 zł.

 

 

3. Zwolnienie z abonamentu RTV

 

Osobom uprawnionym do świadczenia pieniężnego przysługuje prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.

 

 

4. Ulgi na przejazdy

 

Osobie uprawnionej do świadczenia pieniężnego przysługuje prawo do ulgi 100% przy przejazdach publicznymi środkami komunikacji miejskiej, bez względu na miejsce zamieszkania oraz prawo do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mają prawo do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej, na podstawie biletów jednorazowych.

 

 

5. Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej

 

Osobom uprawnionym do świadczenia pieniężnego przysługuje prawo pierwszeństwa w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej.

 

 

6. Bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne

 

Osobom uprawnionym do świadczenia pieniężnego przysługuje prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

 

 

7. Leczenie poza kolejnością

 

Cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Zasadniczo, świadczeniodawca powinien udzielić świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. Jeżeli jednak udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca zobowiązany jest wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki ma obowiązek zamieścić pisemną informację o uprawnieniach związanych z prawem do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej lub z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 

 

8. Leczenie bez skierowania do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych

 

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadą jest, że świadczeniobiorcom ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne przysługują na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Od przyjętej zasady, że ambulatoryjna opieka specjalistyczna przysługuje na podstawie skierowania, ustawodawca wprowadził wyjątki wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1373 ze zm.).

 

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są dostępne bez skierowania dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

 

Wykaz porad specjalistycznych w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

9. Zasiłek pogrzebowy

 

W razie śmierci osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości i na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


nr 10 (394) Październik 2023

202310